COVID-19 pandeemia tõttu on noorte töötus kasvanud paljudes liikmesriikides, suurendades nende noorte arvu, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel. Hiljutises omaalgatuslikus arvamuses tõdeb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et riiklikud taastekavad kujutavad endast ainulaadset võimalust seda suundumust muuta ja tagada kõigile noortele eurooplastele inimväärne töö.

„Riiklikud taastekavad on enneolematu võimalus, mida tuleb kasutada kaasava valitsemise abil ning avatud ja läbipaistva dialoogi kaudu,“ märkis arvamuse raportöör Nicoletta Merlo.

Merlo väljendas kahetsust selle üle, et riiklike taastekavade ettevalmistamise käigus „ei konsulteeritud märkimisväärselt sotsiaalpartnerite, noorteorganisatsioonide ega kodanikuühiskonna organisatsioonidega“. Tema sõnul kutsus komitee üles neid sidusrühmi kavade rakendamisse ja järelevalvesse kaasama.

„Nii saame kaitsta sotsiaaldialoogi liikmesriikide tasandil, mis on ülioluline tagamaks, et avaliku sektori vahendeid kulutatakse tõhusalt kaasava taastumise heaks. Me soovime, et liikmesriigid looksid kvaliteetseid töökohti ja kaasavaid teenuseid noortele, eelkõige puuetega noortele ja neile, kes on haavatavad erinevatel põhjustel,“ rõhutas Merlo.

Kavades tuleks pöörata eritähelepanu nende noorte oskuste parandamisele, kes seda vajavad, ning erilist rõhku tuleks panna tähtajatutele lepingutele ja inimväärsetele töötingimustele, mis vähendavad ohtu, et paljud noored satuvad ebakindlasse töösuhtesse, nagu see praegu sageli on.

Eurostati hiljutiste andmete kohaselt kaotas COVID-19 pandeemia majanduslike tagajärgede tõttu töö iga kuues alla 30-aastane inimene. Eriti murettekitav on mittetöötavate ja mitteõppivate noorte kasvav arv. Nende olukord halvenes veelgi koolist väljalangemise, asjakohase juhendamise ja töövõimaluste puudumise ja töökohtade kadumise tõttu.

Üks võimalus peatada noorte haridussüsteemist varakult lahkumine on edendada kvaliteetseid praktikakohti, mis võivad samuti aidata noortel hõlpsamini tööturule integreeruda. Seepärast nõuab komitee tasustamata praktika keelustamist ja inimväärset tasu kõigile praktikantidele. (ll)