W czasie pandemii COVID-19 w wielu państwach członkowskich wzrosło bezrobocie młodzieży i zwiększyła się liczba młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą (młodzież NEET). W niedawnej opinii z inicjatywy własnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) twierdzi, że krajowe plany odbudowy stanowią wyjątkową szansę na odwrócenie tej tendencji i zapewnienie godnej pracy wszystkim młodym Europejczykom.

Krajowe plany odbudowy są wyjątkową szansą, którą trzeba wykorzystać w duchu inkluzywnego zarządzania oraz otwartego i przejrzystego dialogu – powiedziała sprawozdawczyni opinii Nicoletta Merlo.

Wyraziła żal, że w trakcie opracowywania krajowych planów odbudowy nie odbyły się żadne poważne konsultacje z partnerami społecznymi, organizacjami młodzieżowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, i dodała, że EKES zaapelował, by podmioty te zostały włączone we wdrażanie i monitorowanie planów.

W ten sposób utrzymamy dialog społeczny na poziomie krajowym, co zagwarantuje, że środki publiczne są właściwie wydawane, a odbudowa ma inkluzywny charakter. Chcemy, by państwa członkowskie tworzyły miejsca pracy wysokiej jakości i oferowały inkluzywne usługi młodym ludziom, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami i znajdującym się, z różnych przyczyn, w trudnej sytuacji – podkreśliła Nicoletta Merlo.

W planach należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie kwalifikacji młodych ludzi, którzy tego potrzebują, oraz na kwestię umów na czas nieokreślony i godnych warunków pracy, co ograniczy ryzyko zatrudniania młodych pracowników na niepewnych warunkach, jak zdarza się to często obecnie.

Zgodnie z danymi udostępnionymi niedawno przez Eurostat co szósta osoba w wieku poniżej 30 lat straciła pracę z powodu skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Szczególnie niepokojąca jest rosnąca liczba młodzieży NEET, której sytuacja pogorszyła się ze względu na porzucenie szkoły, brak odpowiedniego doradztwa, brak możliwości zatrudnienia lub utratę pracy.

Jednym ze sposobów zapobiegania wczesnemu przerywaniu nauki jest propagowanie wysokiej jakości praktyk, co może pomóc młodym ludziom łatwiej znaleźć miejsce na rynku pracy. Dlatego EKES wzywa do wprowadzenia zakazu bezpłatnych staży i do zapewnienia godziwego wynagrodzenia dla wszystkich stażystów. (ll)