В резултат от пандемията от COVID-19 в много държави членки младежката безработица нарасна рязко, като се увеличи броят на младите хора, които нито работят, нито учат, нито се обучават (NEET). В неотдавнашно становище по собствена инициатива Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) заяви, че националните планове за възстановяване (НПР) представляват уникална възможност за обръщане на тази тенденция и за осигуряване на достоен труд за всички млади европейци.

„Националните планове за възстановяване са уникална възможност, която трябва да се използва, с приобщаващо управление и в открит и прозрачен диалог“, заяви докладчикът по становището Николета Мерло.

Като изрази съжаление, че по време на подготовката на НПР не са проведени съществени консултации със социалните партньори, младежките организации или организираното гражданско общество, г-жа Мерло заяви, че ЕИСК призова тези заинтересовани страни да бъдат включени в изпълнението и мониторинга на плановете.

„По този начин можем да запазим социалния диалог на национално равнище, който е от съществено значение, за да се гарантира, че публичните средства се изразходват добре, за да можем да постигнем приобщаващо възстановяване. Искаме държавите членки да разработят качествени работни места и приобщаващи услуги за младите хора, и по-специално за тези с увреждания и тези, които са уязвими по различни причини“, подчерта г-жа Мерло.

В плановете следва да се обърне специално внимание на повишаването на квалификацията на младите хора, които се нуждаят от тях, и следва да се постави акцент върху безсрочните договори и достойните условия на труд, които ограничават риска много млади работници да попаднат в несигурна заетост, което понастоящем често се случва.

Според последните данни на Евростат един на всеки шест души на възраст под 30 години е загубил работата си поради икономическите последици от COVID-19. Особено тревожен е нарастващият брой незаети с работа, учене или обучение (NEET), чието положение допълнително се влоши поради отпадане от училище, липса на подходящи насоки, липса на възможности за работа и загуба на работни места.

Един от начините за предотвратяване на преждевременното напускане на училище е насърчаването на качествени стажове, което може да помогне на младите хора да се интегрират по-лесно на пазара на труда. Поради това ЕИСК призовава за забрана на неплатените стажове и за достойно възнаграждение за всички стажанти. (ll)