Národní plány pro oživení a odolnost představují příležitost k tomu, jak snížit nezaměstnanost mladých lidí

V mnoha členských státech kvůli pandemii COVID-19 prudce narostla nezaměstnanost mladých lidí, v důsledku čehož se také zvýšil počet těch, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). V nedávném stanovisku z vlastní iniciativy Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uvedl, že národní plány pro oživení a odolnost představují jedinečnou příležitost, jak tento trend zvrátit a zajistit všem mladým lidem v Unii důstojnou práci.

Zpravodajka stanoviska Nicoletta Merlo uvedla, že „národní plány pro oživení a odolnost jsou jedinečnou příležitostí, které je třeba využít. Přitom je třeba vycházet z inkluzivní správy a vést otevřený a transparentní dialog.“

Vyjádřila politování nad tím, že během přípravy těchto plánů „nebyli důkladně konzultování sociální partneři, organizace mládeže ani organizace občanské společnosti“. Dále oznámila, že „EHSV vyzval k tomu, aby byly tyto zainteresované strany do provádění a monitorování těchto plánů zapojeny.“

„Takto můžeme na vnitrostátní úrovni nadále vést sociální dialog, což má zásadní význam pro to, abychom zajistili, že veřejné prostředky budou vynakládány vhodným způsobem a že docílíme inkluzivního oživení,“ zdůraznila zpravodajka. „Přejeme si, aby členské státy rozvíjely kvalitní pracovní místa a inkluzivní služby pro mladé lidi, zejména ty se zdravotním postižením a ty, kteří jsou z různých důvodů zranitelní.“

V plánech by měla být věnována zvláštní pozornost prohlubování dovedností mladých lidí, kteří to potřebují. Specifický důraz by měl být kladen na pracovní smlouvy na dobu neurčitou a na důstojné pracovní podmínky, které snižují riziko, že se řada mladých pracovníků ocitne v nejistém zaměstnání, což je nyní častý případ.

Podle nedávných údajů Eurostatu přišla o práci kvůli ekonomickým důsledkům koronavirové pandemie každá šestá osoba ve věku do 30 let. Velké znepokojení vyvolává narůstající počet osob NEET, jejichž situace se kvůli předčasně ukončené školní docházce ještě zhoršila, dále nedostačující poradenství, nedostatek pracovních příležitostí a ztráta pracovních míst.

Jednou z možností, jak zabránit mladým lidem, aby předčasně opustili školu, je podporovat kvalitní odbornou přípravu, která může mladým lidem rovněž umožnit, aby se snadněji začlenili do trhu práce. EHSV proto požaduje zákaz neplacených stáží a důstojné odměny pro všechny stážisty. (ll)