Covid-19 laikā jauniešu bezdarbs ir strauji pieaudzis daudzās dalībvalstīs un tagad ļoti daudzi jaunieši nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Vienā no jaunākajiem pašiniciatīvas atzinumiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir norādījusi, ka nacionālie atveseļošanas plāni ir lieliska iespēja, lai to mainītu un visiem Eiropas jauniešiem nodrošinātu pienācīgu darbu.

Kā norādījusi atzinuma ziņotāja Nicoletta Merlo: “Nacionālie atveseļošanas plāni paver iespēju, kas ir jāizmanto, nodrošinot ietverošu pārvaldību un atvērtu un pārredzamu dialogu”.

Viņa pauž nožēlu, ka, sagatavojot nacionālos atveseļošanas plānus, “nav notikušas nopietnas apspriedes ar sociālajiem partneriem, jauniešu organizācijām vai ar organizēto pilsonisko sabiedrību”, tāpēc viņa norāda, ka EESK aicina šīs ieinteresētās personas iesaistīt minēto plānu īstenošanā un pārraudzībā.

“Tādējādi būs iespējams saglabāt sociālo dialogu nacionālā līmenī, kas ir svarīgi, lai garantētu publisko līdzekļu izmantošanu iekļaujošai atveseļošanai. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis jauniešiem veidotu kvalitatīvas darbvietas un iekļaujošus pakalpojumus. Īpaši svarīgi tas ir jauniešiem ar invaliditāti un tiem, kuri atrodas neaizsargātā stāvoklī citu iemeslu dēļ,” uzsvēra ziņotāja Merlo.

Šajos plānos īpaša uzmanība būtu jāvelta to jauniešu profesionālai pilnveidei, kuriem tā ir vajadzīga. Uzmanības centrā būtu jāliek beztermiņa darba līgumi un pienācīgi darba apstākļi, kas mazinātu to jauno darba ņēmēju skaitu, kuriem nākas samierināties ar nestabilu nodarbinātību, kā bieži notiek pašlaik.

Kā liecina jaunākie Eurostat dati, katrs sestais cilvēks vecumā līdz 30 gadiem ir zaudējis darbu Covid-19 ekonomisko seku dēļ. Īpašu satraukumu raisa kāpjošais jauniešu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, skaits. Viņu stāvoklis ir pasliktinājies vēl vairāk tādu iemeslu dēļ kā priekšlaicīga skolas atstāšana, piemērotu ieteikumu trūkums, darba iespēju neesamība un darba zaudēšana.

Viens no veidiem, kā apstādināt jauniešu priekšlaicīgu skolas atstāšanu, ir kvalitatīvas prakses veicināšana, jo tā var viņiem palīdzēt arī vieglāk iekļauties darba tirgū. Tāpēc EESK aicina aizliegt neapmaksātu praksi un pienācīgi atalgot visus praktikantus. (ll)