Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Σερβία»

Η μικτή συμβουλευτική επιτροπή (ΜΣΕ) «ΕΕ-Σερβία» είναι μια πλατφόρμα της κοινωνίας πολιτών που συστάθηκε μεταξύ της ΕΟΚΕ και της κοινωνίας πολιτών της Σερβίας (κοινωνικοί εταίροι και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών). Η εντολή της ΜΣΕ προέρχεται από την απόφαση αριθ. 1 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, της 21ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού (άρθρο 14). Η ΜΣΕ της κοινωνίας πολιτών συμπληρώνει, από την πλευρά της κοινωνίας πολιτών, το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ που συνδέεται με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας. Η μικτή συμβουλευτική επιτροπή της κοινωνίας πολιτών αποτελείται από μέλη από κάθε πλευρά.

Η ΜΣΕ επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών αμφοτέρων των πλευρών να παρακολουθούν την πορεία της Σερβίας προς την ΕΕ και να υιοθετούν συστάσεις προς την κυβέρνηση της Σερβίας και τα όργανα της ΕΕ.