Η επιτροπή παρακολούθησης «Λατινική Αμερική»

Η επιτροπή παρακολούθησης «Λατινική Αμερική» αποτελείται από μέλη της ΕΟΚΕ τα οποία εκπροσωπούν τις τρεις Ομάδες. Η επιτροπή παρακολούθησης συνέρχεται σε τακτική βάση και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των σχέσεων και των δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο περιοχών.

Κύρια αποστολή της επιτροπής παρακολούθησης είναι να παρακολουθεί τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων περιοχών και να επιτρέπει τακτικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των χωρών της Λατινικής Αμερικής.