Κατά την πρώτη «Ημέρα βιολογικής παραγωγής» της ΕΕ, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σημασία πιο βιώσιμων, περισσότερο δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς συστημάτων τροφίμων.

Organic Food

Με την Ευρώπη να επανέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19, είναι πλέον καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη και να εφαρμοστεί η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων της Ευρώπης προκειμένου να καταστούν πιο βιώσιμα για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Επισημαίνει επίσης ότι η συνεργασία (και όχι ο ανταγωνισμός) μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης της αλυσίδας τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος τροφίμων, εξασφαλίζοντας δίκαιο μερίδιο για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε την πρώτη της «Ημέρα βιολογικής παραγωγής» στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και η ΕΟΚΕ μόλις ενέκρινε τις γνωμοδοτήσεις με θέμα Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ και Προς μια δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Οι φορείς λήψης αποφάσεων θα έχουν σημαντικές ευκαιρίεςγια την πραγματοποίηση των απαραίτητων μετασχηματισμών. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όσον αφορά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα τρόφιμα.

Από το 8,5% στο 25% της γεωργικής έκτασης για βιολογική καλλιέργεια στην ΕΕ: ένας φιλόδοξος στόχος

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή έθεσε, με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, έναν στόχο αναφορικά με τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ: ως το 2030, τουλάχιστον το 25% της γεωργικής έκτασης θα πρέπει να καλλιεργείται με μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας.

«Η βιολογική καλλιέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά για την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα θα είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε ο Andreas Thurner, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για τη βιολογική παραγωγή.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη για επαρκείς οικονομικούς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα απολαύσουν τα οφέλη αυτής της μείζονος μετάβασης στη βιολογική καλλιέργεια. (mr)