Από την Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του περασμένου Ιουνίου της ΕΟΚΕ, η Ομάδα των Εργοδοτών υπέβαλε αντιγνωμοδότηση για να εκφράσει την έντονη ανησυχία της όσον αφορά την προσθήκη ενός πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου που θα αλλάξει ριζικά τη φύση και τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της ΕΕ.

Βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ) τα κοινωνικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα θα προέχουν έναντι όχι μόνο των οικονομικών ελευθεριών, αλλά και σε σχέση με την εσωτερική αγορά και την αγορά εργασίας, τον ανταγωνισμό και κάθε άλλο μέτρο πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πεδίων όπως η οικονομική πολιτική, το εμπόριο, η ψηφιοποίηση και το περιβάλλον.

«Η απόδοση συνολικά προτεραιότητας στα κοινωνικά δικαιώματα έναντι των οικονομικών ελευθεριών θα ήταν εξίσου εσφαλμένη με την απόδοση προτεραιότητας συνολικά στις οικονομικές ελευθερίες», είπε ο πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών Stefano Mallia.

Πράγματι, ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου προϋποθέτει τροποποίηση των Συνθηκών και θα θέσει τέλος στην υφιστάμενη ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών δικαιωμάτων και των τεσσάρων ελευθεριών που διέπουν την εσωτερική αγορά — ισορροπία που διασφαλίζεται επί του παρόντος σε διάφορες διατάξεις των Συνθηκών.

«Αντί η ΕΕ να καθιερώσει ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου που θα διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ των οικονομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων και θα παρεμβαίνει στις σαφώς καθορισμένες ενωσιακές και εθνικές αρμοδιότητες, πρέπει να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας κοινής αντίληψης περί του τι συνιστά ενωσιακή προστιθέμενη αξία όσον αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές», είπε η Mariya Mincheva, μέλος της Ομάδας των Εργοδοτών και εισηγήτρια της αντιγνωμοδότησης.

Η αντιγνωμοδότηση ―υπέρ της οποίας ψήφισαν 101 μέλη, 133 κατά και 7 απείχαν― επισυνάπτεται στην τελική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ.

  • Γνωμοδότηση SOC/756 με θέμα «Πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου» (με συνημμένη την αντιγνωμοδότηση): https://europa.eu/!jdMJ7Q
  • Βλ. επίσης «Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το αίτημα να δοθεί προτεραιότητα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα έναντι των οικονομικών ελευθεριών βάσει του ενωσιακού δικαίου» (πιο πάνω).