Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

På EØSU's plenarforsamling i juni fremsatte Arbejdsgivergruppen en modudtalelse for at give kraftigt udtryk for sine betænkeligheder ved at tilføje en protokol om sociale fremskridt, der grundlæggende vil ændre karakteren og funktionen af EU's sociale markedsøkonomi.

EFS' forslag om en protokol om sociale fremskridt vil give sociale rettigheder og arbejdstager- og fagforeningsrettigheder forrang ikke blot i deres samspil med de økonomiske friheder, men også for så vidt angår det indre marked, konkurrencen og enhver anden EU-politisk foranstaltning, herunder økonomisk styring, handel, digitalisering og miljø.

"Det er lige så forkert at give de sociale rettigheder generel forrang for de økonomiske friheder som at give de økonomiske friheder generel forrang", udtalte Arbejdsgivergruppens formand, Stefano Mallia.

En protokol om sociale rettigheder ville kræve ændring af traktaterne for at fjerne den eksisterende balance mellem sociale rettigheder og de fire friheder, der ligger til grund for det indre marked – en balance, der i øjeblikket er sikret gennem adskillige bestemmelser i traktaterne.

"I stedet for at EU udarbejder en protokol om sociale fremskridt, som vil forvride balancen mellem økonomiske friheder og sociale rettigheder og gribe ind i veldefinerede EU-kompetencer og nationale kompetencer, er det vigtigt at gøre fremskridt hen imod en fælles forståelse af, hvad der udgør EU's merværdi i form af beskæftigelses- og socialpolitikker", sagde medlem af EØSU's Arbejdsgivergruppe Mariya Mincheva, som præsenterede modudtalelsen.

EØSU's Arbejdsgivergruppes modudtalelse, som fik 101 stemmer for, 133 stemmer imod og 7 stemmer hverken for eller imod, er vedlagt som bilag til EØSU's udtalelse.

  • Udtalelse SOC/756 "En protokol om sociale fremskridt " (modudtalelse vedlagt): https://europa.eu/!jdMJ7Q
  • Se også "EØSU støtter opfordringer til at prioritere grundlæggende sociale rettigheder frem for økonomiske friheder i henhold til EU-lovgivningen" (ovenfor).