Grupa Pracodawców w EKES-ie

Na czerwcowej sesji plenarnej EKES-u Grupa Pracodawców przedłożyła kontropinię, w której wyraziła poważne obawy co do włączenia protokołu w sprawie postępu społecznego do prawodawstwa unijnego, co całkowicie zmieniłoby charakter i funkcjonowanie społecznej gospodarki rynkowej UE.

Propozycja ETUC dotycząca protokołu w sprawie postępu społecznego wprowadziłaby nadrzędność praw socjalnych, pracowniczych i związkowych nie tylko w ich interakcji ze swobodami gospodarczymi, ale także w odniesieniu do rynku wewnętrznego, konkurencji i wszelkich innych środków polityki unijnej, między innymi w takich dziedzinach jak zarządzanie gospodarcze, handel, transformacja cyfrowa i środowisko.

Przyznanie ogólnego pierwszeństwa prawom socjalnym przed swobodami gospodarczymi byłoby równie błędne jak przyznanie go swobodom gospodarczym, stwierdził przewodniczący Grupy Pracodawców Stefano Mallia.

Protokół w sprawie postępu społecznego wymagałby w istocie zmiany Traktatu, kładąc kres równowadze praw socjalnych i czterech swobód będących podstawą rynku wewnętrznego, którą gwarantują obecnie liczne przepisy Traktatu.

Zamiast wprowadzać w UE protokół w sprawie postępu społecznego, który zniekształciłby równowagę między swobodami gospodarczymi a prawami socjalnymi, a także ingerowałby w dobrze zdefiniowane kompetencje unijne i krajowe, należy dążyć do wspólnego rozumienia tego, co stanowi wartość dodaną UE w zakresie polityki zatrudnienia i polityki społecznej, powiedziała członkini Grupy Pracodawców Marija Minczewa, która przedstawiła kontropinię.

Kontropinia Grupy Pracodawców w EKES-ie, która uzyskała 101 głosów za i 133 przeciw – 7 osób wstrzymało się od głosu – jest załączona do opinii EKES-u.

  • Opinia SOC/756 „Protokół w sprawie postępu społecznego” (z załączoną kontropinią): https://europa.eu/!jdMJ7Q
  • Zob. także: „EKES popiera apel, by na mocy ustawodawstwa UE podstawowe prawa socjalne miały pierwszeństwo przed swobodami gospodarczymi” (powyżej).