Στην οικολογική τροπή των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών πρέπει απαραιτήτως να συνεκτιμώνται η υγεία και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν κοντά σε οδούς ναυσιπλοΐας ή λιμένες. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ που εκπόνησε ο Pierre Jean Coulon και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του οργάνου τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, η ΕΟΚΕ εξετάζει την κοινωνική διάσταση των τοπικών και περιφερειακών θεμάτων των θαλάσσιων μεταφορών, διατυπώνοντας προτάσεις καίριας σημασίας για τη μελλοντική ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας και συμπληρώνοντας τα συμπεράσματα των δύο άλλων γνωμοδοτήσεων που εγκρίθηκαν πρόσφατα με θέμα την Πρωτοβουλία FuelEU για τη ναυτιλία (TEN/751) και τις NΑΪΑΔΕΣ III (TEN/752).

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας, ο κ. Coulon δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε μια καινοτόμο και βιώσιμη προσέγγιση που να συνδυάζει τους στόχους για το περιβάλλον και την υγεία. Η στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς του ναυτιλιακού κλάδου και της αλυσίδας εφοδιασμού είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του απώτερου σκοπού. Απαιτείται επίσης στενή συνεργασία για να εξασφαλιστούν τα προφανή οφέλη της δημιουργίας διατροπικών τερματικών σταθμών, που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στις πόλεις και θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν περίπου το 75 % των εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Πρέπει οι λιμενικές αρχές και οι συναρμόδιοι φορείς των μεταφορών να συνεργαστούν με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αναδιαμόρφωση των ζεύξεων μεταξύ των πόλεων, των λιμένων και των μέσων μεταφοράς.

Άλλες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν είναι η κατάρτιση του προσωπικού, οι προοπτικές απασχόλησης, η άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και οι βαθιές αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας. (mp)