Η ΕΟΚΕ δεσμεύεται να συμβάλει ουσιαστικά στις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής

Δήλωση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τη διαφάνεια των αμοιβών και τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Ανυπομονούμε να εργαστούμε για τις τρεις μείζονες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: την ανακοίνωση για το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, την πρόταση οδηγίας για ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής και τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030.

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει μία από τις πιο ισότιμες κοινωνίες παγκοσμίως, τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την ευρεία κοινωνική προστασία. Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη αποτελεί το θεμέλιο της ευημερίας των πολιτών μας, καθώς και μιας ανταγωνιστικής, ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής οικονομίας που βασίζεται σε εξειδικευμένο και καινοτόμο εργατικό δυναμικό.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ σε μια εποχή που άπαντες – πολιτικοί ιθύνοντες και ενδιαφερόμενοι φορείς – πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου η Ευρώπη να ανακάμψει από την πανδημία και να γίνει ισχυρότερη και πιο ανθεκτική στο μέλλον, αξιοποιώντας στο έπακρο την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, χωρίς να αφήσει κανέναν στο περιθώριο.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα εργαστεί προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αντανακλώντας την κοινή θέση των μελών της, τα οποία προέρχονται από εργοδότες, εργαζόμενους και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θα προετοιμάσει ψήφισμα, το οποίο θα εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, και το οποίο θα συνεισφέρει στη διάσκεψη κορυφής του Πόρτο που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021. Η επιτροπή θα συντάξει επίσης γνωμοδοτήσεις όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια και τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Christa Schweng, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και
Laurenţiu Plosceanu, πρόεδρος του τμήματος ««Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα του πολίτη» (SOC)