EGSO se obvezuje na znatan doprinos novim inicijativama Komisije

Izjava o akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava, transparentnosti plaća i strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Radujemo se suradnji s Europskom komisijom na sljedećim trima značajnim inicijativama: komunikaciji o akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava, prijedlogu direktive za jačanje primjene načela jednake plaće za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti za muškarce i žene kroz transparentnost plaća i mehanizme provedbe i strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

U Europi nalazimo najravnopravnija društva u svijetu, najviše standarde u pogledu radnih uvjeta i široku socijalnu zaštitu. Jaka socijalna Europa temelj je blagostanja i dobrobiti naših građana kao i konkurentnog, otpornog, zelenog i digitalnog gospodarstva zasnovanog na kvalificiranoj i inovativnoj radnoj snazi.
Europski gospodarski i socijalni odbor s punom predanošću podržava institucije EU-a i države članice u trenutku kada svi, kako donositelji odluka tako i svi relevantni dionici, trebaju ujediniti svoje napore kako bi se Europa oporavila od pandemije i postala snažnija i otpornija u budućnosti. Istovremeno je potrebno u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti zelenu i digitalnu tranziciju, u kojoj nitko neće biti zapostavljen.
Europski gospodarski i socijalni odbor želi novim inicijativama Komisije pružiti znatan doprinos, u kojem će se odražavati zajednička stajališta članova i članica Odbora koji predstavljaju organizacije poslodavaca, radnika i drugih organizacija civilnog društva u svih 27 država članica EU-a. EGSO će pripremiti rezoluciju koja će biti usvojena na travanjskom plenarnom zasjedanju, kao doprinos socijalnom samitu koji će se održati u Portu u svibnju 2021. Odbor će također izraditi mišljenja o prijedlogu direktive o transparentnosti plaća i o strategiji o pravima osoba s invaliditetom.

Christa Schweng, predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i
Laurenţiu Plosceanu, predsjednik Stručne skupine za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC)