Pareiškimas dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano, darbo užmokesčio skaidrumas ir 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija

Nekantriai laukiame galimybės pradėti darbą, susijusį su trimis pagrindinėmis Europos Komisijos iniciatyvomis, tai komunikatas dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano, pasiūlymas dėl Direktyvos, kuria siekiama stiprinti vienodo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą mokėjimo vyrams ir moterims principo taikymą įgyvendinant darbo užmokesčio skaidrumo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus ir 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija.

Europoje geriausiai pasaulyje užtikrinama lygybė, taikomi aukščiausi darbo sąlygų standartai ir teikiama plati socialinė apsauga. Tvirta socialinė Europa yra ne tik mūsų piliečių klestėjimo ir gerovės, bet ir konkurencingos, atsparios, žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, kuri remiasi kvalifikuota ir novatoriška darbo jėga, pagrindas.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia, kad yra įsipareigojęs visapusiškai remti ES institucijas ir valstybes nares šiuo laikotarpiu, kai visi – politikos formuotojai ir susiję suinteresuotieji subjektai – turi sutelkti jėgas, kad Europa galėtų atsigauti po pandemijos ir ateityje būtų tvirtesnė ir atsparesnė, kartu siekiant kuo geriau pasinaudoti žaliąja ir skaitmeninei pertvarka nė vieno nepaliekant nuošalyje.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas stengsis iš esmės prisidėti prie naujų Komisijos iniciatyvų ir atspindėti bendrą savo narių, kurie yra darbdavių, darbuotojų ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų atstovai visose 27 ES valstybėse narėse, poziciją. EESRK parengs rezoliuciją, kuri bus priimta balandžio mėn. plenarinėje sesijoje ir kuri bus Komiteto indėlis į 2021 m. gegužės mėn. įvyksiantį Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą. Komitetas taip pat parengs nuomones dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo ir dėl Neįgaliųjų teisių strategijos.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkė Christa Schweng ir
Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC) pirmininkas Laurenţiu Plosceanu