Ráiteas ar Phlean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, trédhearcacht pá agus an Straitéis maidir le Cearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030

Táimid ag súil go mór le bheith ag obair ar thrí mhórthionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh: Teachtaireacht maidir le Plean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, togra le haghaidh Treoir chun cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann, nó as obair ar comhionann a luach idir fir agus mná, a neartú trí shásraí trédhearcachta pá agus forfheidhmithe pá, agus an Straitéis maidir le Cearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030.

Nuair a smaoiníonn daoine faoin Eoraip, smaoiníonn siad faoi shochaithe comhionanna, faoi na dálaí oibre is airde caighdeán agus faoi chosaint shóisialta leathan. Tá Eoraip Shóisialta láidir mar bhonn le rathúnas agus folláine ár saoránach agus le geilleagar iomaíoch, athléimneach, glas agus digiteach atá bunaithe ar mheitheal oibre nuálach oilte.
Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) lántiomanta tacaíocht a thabhairt d’institiúidí agus do Bhallstáit an Aontais san am seo nuair ba chóir do gach duine – cinnteoirí agus gach geallsealbhóir ábhartha – oibriú as lámha a chéile chun go mbeidh an Eoraip in ann teacht ar ais ón bpaindéim agus a bheith níos láidre agus níos athléimní sa todhchaí, leas a bhaint as an aistriú glas agus digiteach agus gan duine ar bith a fhágáil ar lár.
Oibreoidh CESE chun cur go mór le tionscnaimh nua an Choimisiúin, de réir mar a tugadh le fios sa chomhsheasamh ó chomhaltaí CESE, ionadaithe a thagann ó chumainn fostóirí, grúpaí oibrithe agus eagraíochtaí sochaí sibhialta eile i ngach ceann de 27 mBallstát an Aontais. Ullmhóidh CESE rún a bheidh le glacadh ag an seisiún iomlánach i mí Aibreáin agus a bheidh mar ionchur do Chruinniú Mullaigh Sóisialta Porto a bheidh ar siúl i mí na Bealtaine 2021. Dréachtóidh an Coiste freisin tuairimí faoin togra le haghaidh Treoir maidir le Trédhearcacht Pá agus faoin Straitéis maidir le Cearta Daoine faoi Mhíchumas.

Christa Schweng, Uachtarán CESE agus
Laurenţiu Plosceanu, Cathaoirleach ar an Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht (SOC)