Uttalande om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, insyn i lönesättningen och strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

Vi ser fram emot att arbeta på följande tre viktiga initiativ från Europeiska kommissionen: meddelandet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, förslaget till direktiv om att stärka tillämpningen av principen om lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete för män och kvinnor genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer samt strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030.

Europa är ett av de mest jämställda samhällena i världen med de högsta standarderna för arbetsvillkor och ett omfattande socialt skydd. Ett socialt starkt Europa är grunden för medborgarnas välstånd och välbefinnande och för en konkurrenskraftig, resilient, grön och digital ekonomi som bygger på kvalificerad och innovativ arbetskraft.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har till fullo åtagit sig att stödja EU-institutionerna och medlemsstaterna i en tid då alla – beslutsfattare och relevanta aktörer – med gemensamma krafter behöver hjälpa Europa att återhämta sig från pandemin och bli allt starkare och motståndskraftigare i framtiden, samtidigt som man så långt det går drar nytta av den gröna och digitala omställningen utan att någon lämnas utanför.
Med anledning av kommissionens nya initiativ kommer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kommer att arbeta för att lämna ett betydande bidrag som återspeglar kommittéledamöternas gemensamma ståndpunkt som kommer från arbetsgivare, arbetstagare och andra organisationer i det civila samhället i alla 27 EU-länder. EESK kommer att utarbeta en resolution som ska antas vid plenarsessionen i april som ett bidrag till det sociala toppmötet i Porto i maj 2021. Kommittén kommer också att utarbeta yttranden om förslaget till direktiv om insyn i lönesättningen och om strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Christa Schweng, ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK), och Aurel Laurențiu Plosceanu, ordförande för sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC).