Græsrøddernes holdning – sæson 3, afsnit 21 – EU-priserne for økologi og den aktuelle status for økologiske fødevarer i Europa

I dette afsnit ser vi nærmere på økologisk landbrug, økologisk produktion og økologiske madvaner med udgangspunkt i de første EU-priser for økologi. Priserne blev i september 2022 uddelt til otte europæiske organisationer, der hver især udmærker sig i deres respektive led af den økologiske fødevarekæde: fra bedste økologiske landbrug og region til bedste økologiske SMV og restaurant. 
 

Tilgængelige sprog:

Kære læser

Jeg vil gerne benytte denne plads til at gøre opmærksom på to kommende EØSU-initiativer, der drejer sig om de største problemer, som verden lige nu står over for: klimakrisen og krigen i Ukraine.

Vigtige datoer

26.-27. oktober 2022, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

6.-18. november 2022, Sharm El-Sheikh

EØSU til COP27

24.-25. november 2022, Zagreb

Seminaret "Connecting Europe"

Lige til sagen

Under denne overskrift opfordrer vi udvalgets medlemmer til at gøre opmærksom på emner, der er af særlig interesse for dem, og som er centrale for deres aktiviteter. For tredje gang siden 2017 afholder Europa-Parlamentet en europæisk uge for ligestilling mellem kønnene fra den 24. til den 30. oktober. Dette emne er en prioritet for EU som helhed og især for udvalget, der er fortaler for lige rettigheder. Maria Nikolopoulou, formand for EØSU's ligestillingsgruppe, redegør for de elementer, der forbinder de to institutioner, og for, hvordan udvalget ønsker at involvere sig i dette projekt, hvilke spørgsmål der kræver størst opmærksomhed, og hvilke konkrete tiltag der vil blive gennemført i EØSU i løbet af ligestillingsugen.

Maria Nikolopoulou: Den europæiske ligestillingsuge i EØSU

For andet år i træk indgår EØSU i et samarbejde med Europa-Parlamentet om at udbrede initiativet om den europæiske ligestillingsuge. Hensigten er at lade kønsperspektivet indgå i drøftelserne som led i vores daglige arbejde

Forestil dig Ukraine...

I klummen "Forestil dig Ukraine" offentliggør vi fotos, der viser krigen i Ukraine og dens eftervirkninger. Det er ofte journalister, der skaffer denne dokumentation, fordi de kan rejse derhen, hvor vi andre ikke har adgang, for at registrere begivenhederne og værne dem mod glemslen.

"Et spørgsmål til..."

"Et spørgsmål til..."

I vores rubrik "Et spørgsmål til..." beder vi EØSU-medlemmer om at forklare, hvorfor en foreslået udtalelse set ud fra det organiserede civilsamfunds synspunkt er vigtig i et europæisk lovgivningsperspektiv. Vi har denne gang talt med Tomasz Wróblewski, ordfører for udtalelsen om strategiske retssager mod offentligt engagement (SLAPP).

Tomasz Wróblewski: Hvad går strategiske retssager mod offentligt engagement (SLAPP) ud på, og hvordan kan man forsvare sig imod dem?

Ytringsfriheden og friheden til at debattere offentligt udgør nogle af det moderne demokratis hjørnesten. Opbygningen af et velinformeret civilsamfund forudsætter, at borgerne frit kan fremlægge oplysninger og give deres holdninger og synspunkter til kende. Disse grundlæggende værdier er pejlemærker for arbejdet med at forhindre strategiske retssager mod offentligt engagement (SLAPP).

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

I spalten "Månedens gæst" finder du synspunkter og kommentarer fra personer, hvis holdninger, handlinger og engagement er værd at bemærke og dele med offentligheden. I denne udgave bringer vi en artikel af den polske journalist og EU-korrespondent Jowita Kiwnik Pargana.

Jowita Kiwnik-Pargana: Mine ukrainske helte

Det startede med grænsen. Kort efter at krigen i Ukraine var begyndt, tog jeg hen til grænseovergangen, ikke for at arbejde – endnu – men for at være med til at yde humanitær bistand. På det tidspunkt strømmede det ind over grænsen med mennesker, mest kvinder og børn. Alle de planer, de havde lagt, blev fra den ene dag til den anden fuldstændig ligegyldige.

EØSU-nyt

EØSU's debat hylder høj prioritering af SMV'er i kommende EU-foranstaltninger

Under en debat om udfordringer og fremtidsudsigter for SMV'er i EU, som EØSU var vært for, blev de foranstaltninger, der blev bebudet i talen om Unionens tilstand, hilst velkommen, og man drøftede EØSU's forslag om at gøre virksomhedsoverdragelser lettere, da det stigende antal overdragelser skaber bekymring. 

EØSU opfordrer til, at der indføres en europæisk ungdomstest for al fremtidig lovgivning

På sin plenarforsamling i september vedtog EØSU en initiativudtalelse om EU's ungdomstest. I årevis har de unge krævet at blive hørt i beslutningsprocesserne. Med denne udtalelse bliver EØSU det første EU-organ, som støtter deres krav om en mekanisme, der kan vurdere konsekvenserne af kommende lovgivning for de unge.

En klimatilpasningsfond skal sikre en hurtig reaktion på kriser.

I en initiativudtalelse foreslår EØSU, at der oprettes en klimatilpasningsfond, der skal sikre en hurtig reaktion på nye klima- og energikriser. Klimatilpasningsfonden vil supplere de eksisterende EU-politikker og sikre en mere effektiv anvendelse af de eksisterende midler.

EU skal sætte fokus på social bæredygtighed

I en initiativudtalelse anmoder EØSU Kommissionen om at beskrive de bestemmelser, der er nødvendige for at udvide EU's bæredygtighedsklassificering til sociale mål. Klassificeringsforordningen giver Kommissionen mandat til at offentliggøre en rapport herom, hvilket den dog stadig mangler at gøre.

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet: det er på tide at gå fra ord til handling!

Den 26. september afholdt EØSU en konference om Kommissionens seneste rapport om retsstatsprincippet. Formålet var at drøfte, hvordan vi kan sikre, at rapportens anbefalinger rent faktisk fører til forbedringer i medlemsstaterne.

EU-priserne for økologi 2022: den bedste SMV, fødevareforhandler og restaurant er fra Tyskland, Belgien og Sverige

Den 23. september præsenterede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vinderne af de første EU-priser for økologi, der i samarbejde med Kommissionen og flere andre partnere uddeles for at belønne topkvalitet i den europæiske økologiske værdikæde.

Anvendelse af teknologier til dekarbonisering af industrien er afgørende for at nå målene i den europæiske grønne pagt

EØSU vedtog på sin plenarforsamling i september en initiativudtalelse om teknologier til dekarbonisering af EU's industri.

Energi: EØSU advarer mod at skabe nye afhængighedsforhold

I en udtalelse, der blev offentliggjort for nylig, bakker EØSU op om Kommissionens REPowerEU-plan om at udfase EU's afhængighed af gas og olie fra Rusland. Udvalget påpeger dog, at mange af de problemer, som nu behandles i al hast, kunne have været undgået eller begrænset, hvis man havde mindsket afhængigheden af energiimport for længe siden og fuldført energimarkedet, sådan som EØSU har opfordret til i årevis.

EU har brug for flere offentlige investeringer i energiinfrastruktur for at bekæmpe klimaændringer

EU er nødt til at forholde sig til klimakrisen med en trestrenget tilgang: mobilisering af finansiering, inddragelse af borgerne og den private sektor og udøvelse af et stærkt politisk lederskab. Dette budskab kommer til udtryk i en initiativudtalelse fra EØSU, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i september.

Affordable quality healthcare for all Europeans: "a model for the society we stand for"

I en debat med Kommissionens næstformand, Margaritis Schinas, på plenarforsamlingen i september opfordrede EØSU indtrængende Kommissionen til at være ambitiøs med gennemførelsen af den nye europæiske plejestrategi. EØSU satte fokus på sundhedspersonalet og deres færdigheder, uddannelse og arbejdsvilkår og fremhævede opbygningen af tillid som en forudsætning for, at det europæiske sundhedsdataområde kan blive en succes.

Bekæmpelse af energifattigdom bør stå øverst på EU-landenes politiske dagsorden

I lyset af den forventede stigning i antallet af husstande i EU, som ikke er i stand til at opvarme deres hjem, og en årlig energiinflation på over 40 %, opfordrede EØSU i en nylig udtalelse indtrængende EU og medlemsstaterne til at iværksætte hasteforanstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af energifattigdom.

Kommissionens retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker har fokus på de mest presserende udfordringer.

EØSU har for nylig vurderet Kommissionens retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker positivt og beskrevet dem som hensigtsmæssige, idet de tager hånd om de mest presserende spørgsmål på arbejdsmarkedet.

Nyt fra grupperne

Et aldrende Europa har brug for flere vellykkede virksomhedsoverdragelser

Af Mira-Maria Kontkanen, medlem af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Sammenlignet med nystartede virksomheder klarer de succesfuldt overdragede virksomheder sig bedre med hensyn til overlevelse, omsætning, overskud, innovationsevne og beskæftigelse. Selv om der er god grund til at støtte Europas start up-virksomheder, så bør virksomhedsoverdragelser i samme omfang fremmes på Europas vej mod genopretning og vækst.

 

Anstændigt arbejde på verdensplan: Bekæmpelse af tvangsarbejde og forbedring af arbejdsvilkårene i de europæiske forsyningskæder

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

Vi støtter fuldt ud Kommissionens indsats for at fremme anstændigt arbejde, men er bekymret over, at manglerne i de nuværende forslag måske kan føre til, at gennemførelsen ikke bliver optimal.

 

Vi har brug for pleje- og sundhedssystemer, der fokuserer på mennesker, deres rettigheder og deres behov

Ved Danko Relić, medlem af EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer og ordfører for udtalelsen SOC/720

For at udvikle stærke og modstandsdygtige sundheds- og plejesystemer i EU har vi brug for en uddannet, kvalificeret og motiveret arbejdsstyrke. Vi har brug for pleje- og sundhedssystemer, der fokuserer på mennesker, deres rettigheder og deres behov

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Geopolitisk uro ved EU's grænser: civilsamfundets perspektiv

På EØSU's årlige seminar for civilsamfundsformidlere, der finder sted i Zagreb den 24.-25. november, vil der blive stillet skarpt på konsekvenserne af krigen i Ukraine for EU, idet man vil drøfte tre ømtålelige spørgsmål.

Kreativitet i en pandemitid: musikbranchen

EØSU's website byder på en række videointerviews med fagfolk fra musikbranchen, der fortæller, hvordan covid-19-pandemien har ændret deres arbejde.

 

EØSU-udstilling markerer 20-årsdagen for EU's fælles valuta

Udstillingen "The Journey of the Euro" består af en række billeder, der tager os med på en rejse gennem euroens historie. Den er sammensat af materiale fra Den Europæiske Unions Historiske Arkiver, Kommissionen og den kroatiske nationalbank.