Vzhledem k tomu, že počet domácností v EU, které nejsou schopny vytápět své domovy, pravděpodobně poroste a že roční inflace v oblasti energií překročí 40 %, vyzval EHSV ve svém čerstvě přijatém stanovisku Evropskou unii a členské státy, aby neprodleně provedly opatření zaměřená na předcházení energetické chudobě a její potírání.

EHSV zdůraznil, že zajištění rovného přístupu k energii a bezpečnosti dodávek za přijatelné ceny musí být pro Evropskou unii a členské státy absolutní prioritou.

Ve stanovisku Boj proti energetické chudobě a odolnost EU, přijatém na zářijovém plenárním zasedání, EHSV ocenil pozornost, kterou Evropská komise věnuje otázce energie v iniciativách z poslední doby, jakými jsou balíček „Fit for 55“, provádění Zelené dohody pro Evropu či renovační vlna. Výbor nicméně upozornil na to, že tyto iniciativy nebudou stačit k překonání současné krize, jestliže členské státy urychleně nepřistoupí k realizaci, nevyvinou intenzivní úsilí a neučiní konkrétní opatření.

„Způsob, jakým je energetická chudoba pojímána a řešena, by měl vycházet ze společného přístupu přijatého na úrovni EU,“ uvedl zpravodaj tohoto stanoviska Ioannis Vardakastanis. „V rámci tohoto přístupu pak bude moci být vypracována společná definice tohoto jevu. Zároveň by měl mít každý členský stát možnost zavést řešení odpovídající jeho potřebám. Členské státy se musí postarat o to, aby nejzranitelnější osoby nezůstaly bez pomoci.“
Opatření přijímaná na vnitrostátní úrovni, jež mají omezit negativní dopad rostoucích cen na nejzranitelnější skupiny, by měla zahrnovat přímou finanční pomoc a opatření sociální politiky nebo pobídky a podporu sloužící ke snížení spotřeby energie a měla by být uzpůsobená konkrétním vnitrostátním a místním podmínkám.

EHSV vyzval k vytvoření rozsáhlé a ambiciózní politické koalice pro boj proti energetické chudobě, jejíž kroky by měly být rozpracovány v unijní strategii. Jen tak lze zajistit skutečně komplexní přístup k této problematice. Tato koalice by měla usilovat o co největší omezení výskytu energetické chudoby do roku 2030 a v dlouhodobém horizontu o její úplné vymýcení.
Vedle evropských institucí by měla zahrnovat organizace občanské společnosti, včetně organizací zastupujících ty skupiny obyvatel, kterým energetická chudoba hrozí nejvíce. Bylo by vhodné zapojit také místní a regionální orgány.

EHSV rovněž podtrhl, že je důležité investovat do energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti i do rozsáhlé renovace budov. Členské státy by se ve spolupráci s místními a regionálními orgány měly přednostně zaměřit na rozsáhlé renovace, díky nimž by bylo možné uspořit více než 60 % energie. Je zjevné, že k tomu bude zapotřebí velké množství soukromých investic. (ll)