Kuna nende leibkondade arv, kes ei suuda oma kodu kütta, ELis tõenäoliselt kasvab ja aastane energiainflatsioon on suurenenud üle 40%, kutsub komitee oma hiljutises arvamuses ELi ja liikmesriike üles rakendama kiireloomulisi meetmeid energiaostuvõimetuse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks.

Komitee kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles tegutsema, et seada absoluutseks prioriteediks võrdse juurdepääsu tagamine energiale ja taskukohaste kuludega energiavarustuskindlus.

Arvamuses „Võitlus energiaostuvõimetusega ja ELi vastupanuvõime“, mis võeti vastu täiskogu septembri istungil, märgib komitee tunnustades, kuivõrd tähtsaks peetakse energia temaatikat Euroopa Komisjoni hiljutistes algatustes, näiteks paketis „Eesmärk 55“, Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamises ja renoveerimislaine raames. Siiski hoiatab komitee, et kui liikmesriigid ei rakenda algatusi kiiresti ja kui neil ei ole kindlaid kohustusi ega konkreetseid meetmeid, siis ei ole need algatused praeguse kriisiga toimetulekuks piisavad.

„Tarvis on ühist lähenemisviisi energiaostuvõimetuse mõistmiseks ja sellega tegelemiseks ELi tasandil,“ märkis arvamuse raportöör Ioannis Vardakastanis. „See lähenemisviis võib viia ka ühise määratluseni. Samal ajal peaksime jätma igale liikmesriigile võimaluse leida kohandatud lahendusi. Nendega tuleks tagada, et kõige haavatavamad elanikkonnarühmad ei jääks ilma toetuseta.“
Riiklikud meetmed hinnatõusu negatiivse mõju leevendamiseks kõige haavatavamates rühmades peaksid hõlmama otsest rahalist toetust ja sotsiaalpoliitikat või stiimuleid ja toetust energiatarbimise vähendamiseks, sõltuvalt konkreetsetest riigisisestest või kohalikest oludest.

Kõikehõlmava lähenemisviisi tagamiseks kutsub komitee üles looma energiaostuvõimetusega tegelemiseks laiahaardelist kaugelepürgivat poliitilist koalitsiooni, kelle meetmeid arendataks edasi ELi strateegia raames. Selle eesmärk oleks viia energiaostuvõimetus 2030. aastaks miinimumini ja pikas plaanis see üldse kaotada.
Lisaks ELi institutsioonidele peaksid koalitsiooni kuuluma kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas need, kes esindavad energiaostuvõimetusest kõige enam ohustatud elanikerühmi. Samuti tuleks kaasata kohalike omavalitsuste asutused.

Komitee rõhutab ka seda, kui oluline on investeerida taastuvenergiasse ja energiatõhususse ning hoonete ulatuslikku renoveerimisse. Liikmesriigid peaksid koostöös kohalike ja piirkondlike omavalitsustega seadma prioriteediks põhjaliku renoveerimise, mis tooks kaasa üle 60% energiasäästu. Selleks, et see oleks teostatav, on ilmselgelt vaja suurt hulka erainvesteeringuid. (ll)