I lyset af den forventede stigning i antallet af husstande i EU, som ikke er i stand til at opvarme deres hjem, og en årlig energiinflation på over 40 %, opfordrer EØSU i en nylig udtalelse indtrængende EU og medlemsstaterne til at iværksætte hasteforanstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af energifattigdom.

EØSU opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at gøre lige adgang til energi samt prisoverkommelig energiforsyningssikkerhed til en absolut prioritet.

I en udtalelse om Bekæmpelse af energifattigdom og EU's modstandsdygtighed, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, anerkender EØSU den betydning, som energi har fået i Kommissionens seneste initiativer, såsom Fit for 55-pakken, den europæiske grønne pagt og renoveringsbølgen. Udvalget advarer dog om, at disse initiativer ikke vil være tilstrækkelige til at tackle den igangværende krise, hvis de ikke følges op af en hurtig gennemførelse, slagkraftige tilsagn og konkrete foranstaltninger fra medlemsstaternes side.

Der bør anlægges "en fælles tilgang til forståelsen og håndteringen af energifattigdom på EU-niveau", sagde Ioannis Vardakastanis, ordfører for udtalelsen. Og denne tilgang "kan udmønte sig i en fælles definition". Det bør være "op til de enkelte medlemsstater at udvikle skræddersyede løsninger", og de "skal sikre, at de mest sårbare ikke lades i stikken".
Nationale foranstaltninger til afbødning af de negative virkninger af stigende priser for de mest sårbare bør omfatte direkte økonomisk støtte og sociale politikker samt incitamenter og støtte til at mindske energiforbruget afhængigt af de særlige nationale og lokale forhold.

For at sikre en reel og altomfattende tilgang opfordrer EØSU til, at man etablerer en bred og ambitiøs politisk koalition, der skal håndtere energifattigdom, og hvis tiltag skal videreudvikles inden for rammerne af en EU-strategi. Koalitionen vil få som mål at bringe energifattigdom ned på et minimumsniveau senest i 2030 og helt udrydde den på lang sigt.
Koalitionen vil sammen med EU-institutionerne inddrage civilsamfundsorganisationerne, herunder dem, der repræsenterer de befolkningsgrupper, der er i størst risiko for energifattigdom. De lokale og regionale myndigheder bør også inddrages.

EØSU fremhæver ligeledes betydningen af, at der investeres i vedvarende energi og energieffektivitet samt i omfattende bygningsrenoveringer. Medlemsstaterne bør i samarbejde med lokale og regionale myndigheder prioritere gennemgribende renoveringer, som vil kunne føre til energibesparelser på over 60 %. For at dette kan lade sig gøre, er der tydeligvis behov for store private investeringer. (ll)