Nu het aantal huishoudens in de EU dat hun woning niet kan verwarmen naar verwachting zal toenemen en de jaarlijkse energie-inflatie meer dan 40 % bedraagt, dringt het EESC er in een recent advies bij de EU en de lidstaten op aan dringend maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van energiearmoede.

Het EESC verzoekt de Europese Unie en de lidstaten om van gelijke toegang tot energie alsmede van continu geleverde en betaalbare energie hun absolute prioriteit te maken.

In een tijdens de zitting van september goedgekeurd advies over De energiearmoede aanpakken en de veerkracht van de EU erkent het EESC het belang dat de Commissie aan energie hecht in recente initiatieven zoals het “Fit for 55”-pakket, de uitvoering van de Europese Green Deal en de renovatiegolf. Het EESC waarschuwt er echter voor dat deze initiatieven zonder snelle tenuitvoerlegging, krachtige toezeggingen en concrete maatregelen van de lidstaten niet zullen volstaan om de huidige crisis het hoofd te bieden.

Ioannis Vardakastanis, rapporteur van het advies: “Er is behoefte aan een gezamenlijke aanpak op EU-niveau voor inzicht in en bestrijding van energiearmoede. Dit soort aanpak kan leiden tot een gemeenschappelijke definitie. Tegelijkertijd moet we het uitwerken van oplossingen op maat aan de individuele lidstaten overlaten. Belangrijk is dat zij er daarbij voor zorgen dat de meest kwetsbaren niet aan hun lot worden overgelaten.”
Nationaal beleid om de negatieve gevolgen van de prijsstijgingen voor de meest kwetsbaren te verzachten, kunnen directe financiële steun en sociale maatregelen omvatten, alsmede stimulansen en steun ter vermindering van het energieverbruik, afhankelijk van de specifieke nationale en lokale omstandigheden.

Met het oog op een werkelijk alomvattende aanpak dringt het EESC aan op de oprichting van een brede en ambitieuze politieke coalitie voor de aanpak van energiearmoede, waarvan de acties verder zouden worden uitgewerkt in een EU-strategie. Het doel van de coalitie moet zijn om energiearmoede tegen 2030 tot een minimum te herleiden en op lange termijn helemaal uit te bannen.
Naast de EU-instellingen moeten ook maatschappelijke organisaties deel uitmaken van de alliantie, met inbegrip van organisaties die degenen vertegenwoordigen die het meest met energiearmoede worden bedreigd. Ook de lokale en regionale overheden moeten erbij worden betrokken.

In zijn advies benadrukt het EESC ook het belang van investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de grootschalige renovatie van gebouwen. De lidstaten zouden, in samenwerking met de lokale en regionale overheden, prioriteit moeten geven aan grondige renovaties die meer dan 60 % energiebesparing opleveren. In dit verband is er duidelijk behoefte aan aanzienlijke particuliere investeringen. (ll)