Koska sellaisten eurooppalaisten kotitalouksien määrä, jotka eivät kykene lämmittämään asuntoaan, todennäköisesti kasvaa, ja energian hinnannousu on vuositasolla yli 40 prosenttia, ETSK kehottaa äskettäin antamassaan lausunnossa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä energiaköyhyyden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

ETSK kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita asettamaan energian yhtäläisen saatavuuden, toimitusvarmuuden ja kohtuuhintaisuuden ehdottomaksi painopisteekseen.

Syyskuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa Energiaköyhyyden torjuminen ja EU:n selviytymiskyky ETSK totesi, että energia on saanut paljon huomiota Euroopan komitean äskettäisissä aloitteissa, kuten 55-valmiuspaketissa sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja rakennusten perusparannusaallon täytäntöönpanossa. Komitea varoittaa kuitenkin, että ilman jäsenvaltioiden ripeitä täytäntöönpanotoimia, vahvaa sitoutumista ja konkreettisia toimenpiteitä nämä aloitteet eivät riitä ratkaisemaan nykyistä kriisiä.

”EU:n tasolla olisi oltava yhteinen lähestymistapa energiaköyhyyden ymmärtämiseen ja sen torjumiseen”, totesi lausunnon esittelijä Ioannis Vardakastanis. ”Tämä lähestymistapa voi johtaa yhteiseen määritelmään. Samalla on kuitenkin jätettävä kullekin jäsenvaltiolle mahdollisuus toteuttaa omaan tilanteeseensa soveltuvia ratkaisuja. Niillä on varmistettava, ettei haavoittuvimmassa asemassa olevia jätetä ilman tukea.”
Kansallisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään lieventämään hintojen nousun kielteisiä vaikutuksia heikoimmassa asemassa oleviin, tulisi sisältyä suora taloudellinen tuki ja sosiaalipoliittiset toimet tai kannustimet ja tuki energiankulutuksen vähentämiseksi erityisistä maakohtaisista ja paikallisista olosuhteista riippuen.

Jotta lähestymistapa olisi varmasti kattava, ETSK kehottaa perustamaan energiaköyhyyden torjumiseksi laajan ja kunnianhimoisen poliittisen koalition, jonka toimia kehitetään edelleen EU:n strategiassa. Sen tavoitteena on vähentää energiaköyhyys minimiin vuoteen 2030 mennessä ja poistaa se kokonaan pitkällä aikavälillä.
EU:n toimielimien lisäksi koalitioon kuuluisi kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, mukaan lukien energiaköyhyydelle eniten alttiita väestönosia edustavia järjestöjä. Myös paikallis- ja alueviranomaisten olisi osallistuttava.

ETSK korosti myös, että on tärkeää investoida uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen sekä rakennusten laajamittaiseen perusparannukseen. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa asetettava etusijalle pitkälle menevät perusparannukset, jotka johtavat yli 60 prosentin energiasäästöihin. Jotta tämä olisi toteutettavissa, on selvää, että tarvitaan suuri määrä yksityisiä investointeja. (ll)