С оглед на вероятността броят на домакинствата в ЕС, които не са в състояние да отопляват домовете си, да нарасне и на увеличението на цените на енергията с 40 % в рамките на една година, в неотдавнашно свое становище ЕИСК призова ЕС и държавите членки спешно да приложат мерки за предотвратяване и преодоляване на енергийната бедност.

ЕИСК настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да превърнат в абсолютен приоритет предоставянето на равен достъп до електроенергия и сигурността на енергийните доставки на достъпна цена.

В становището си относно „Справяне с енергийната бедност и устойчивост на ЕС“, прието на пленарната сесия през септември, ЕИСК обърна внимание на значението, което Европейската комисия е отдала на енергетиката в неотдавнашните си инициативи, като например пакета „Подготвени за цел 55“, изпълнението на Европейския зелен пакт и инициативата „Вълна на саниране“. Комитетът обаче предупреди, че без бързо изпълнение, силна ангажираност и конкретни мерки от страна на държавите членки тези инициативи няма да бъдат достатъчни за преодоляването на настоящата криза.

„Следва да възприемем общ подход към тълкуването и действията относно енергийната бедност на равнището на ЕС — заяви докладчикът по становището Йоаннис Вардакастанис. — И този подход може да доведе до общо определение. Същевременно всяка държава членка следва да има възможност да намери съобразени с конкретните си нужди решения. Те трябва да гарантират, че най-уязвимите лица няма да останат неподкрепени.“
Националните мерки за смекчаване на отрицателните последици, които покачването на цените оказва върху най-уязвимите лица, следва да включват пряка финансова подкрепа и социални политики или инициативи и подкрепа за намаляване на енергопотреблението в зависимост от специфичните национални и местни обстоятелства.

За да се осигури действително всеобхватен подход, ЕИСК призова за създаването на широка и амбициозна политическа коалиция за справяне с енергийната бедност, чиито действия ще бъдат допълнително разработени в стратегия на ЕС. Нейната цел ще бъде енергийната бедност да се сведе до минимално равнище до 2030 г. и да се премахне напълно в дългосрочен план.
Редом с институциите на ЕС коалицията ще включва и организации на гражданското общество, включително организации, представляващи най-изложените на риск от енергийна бедност групи от населението. Местните и общинските власти също следва да бъдат включени.

Освен това ЕИСК подчертава значението на инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, както и в широкомащабно саниране на сгради. Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните власти, следва да дадат приоритет на основното саниране, което би довело до над 60 % икономии на енергия. За да бъде осъществимо това, очевидно са необходими големи частни инвестиции. (ll)