Národní plány pro oživení a odolnost by byly efektivnější a účinnější, kdyby se na nich dříve a v rozsáhlejší míře mohly podílet organizace občanské společnosti. Tak zní hlavní závěr usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – co se osvědčilo a co nikoliv?, které bylo přijato na únorovém plenárním zasedání EHSV a prezentováno během diskuse s předsedkyní EHSV Christou Schweng a evropským komisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem.

Christa Schweng v této souvislosti prohlásila: „Tímto usnesením, které zkoumá celou řadu hospodářských a společenských aspektů, chceme vyslat jasný signál, že zapojení organizované občanské společnosti bude mít stěžejní význam. Plány pro oživení musí přinést konkrétní výsledky, aby tak skutečně podpořily zotavení ze současné krize a spravedlivou ekologickou a digitální transformaci. Členové EHSV jsou ve velmi dobré pozici, aby mohli v další fázi, jakmile budou prostředky přiděleny, posoudit, zda jsou vynakládány efektivně a zda se opravdu dostávají k podnikům, pracovníkům a organizacím občanské společnosti, které je potřebují.“

Johannes Hahn uvedl, že pravidla byla stanovena a Komise bude soustavně klást důraz na to, aby se na těchto reformních procesech podílely zainteresované strany: „Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost vybízí k tomu, aby ve všech etapách provádění probíhaly rozsáhlé konzultace, intenzivní kontakty a komunikace s místními a regionálními orgány. Pomůže to vytvořit skutečný pocit spoluodpovědnosti za tyto plány a úspěšně je díky tomu realizovat. Konkrétně vzato nás musí členské státy informovat o tom, nakolik ve svých plánech zohlednily vaše podněty z titulu zástupců občanské společnosti.“

Usnesení vypracovali členové EHSV Gonçalo Lobo Xavier (skupina Zaměstnavatelé), Javier Doz Orrit (skupina Zaměstnanci) a Luca Jahier (skupina Různorodá Evropa). Koordinovali při tom činnost 27 tříčlenných delegací, které sledují zapojení organizované občanské společnosti do přípravy, provádění a hodnocení národních plánů pro oživení a odolnost. (mp, na)