Dostupné jazyky:

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tento měsíc slavíme každoročně Mezinárodní den žen. I letos nám však 8. březen bohužel opět připomněl, jak velký kus práce je ještě zapotřebí vykonat, aby se ženy mohly plně účastnit na životě společnosti.

Ženy jsou nedostatečně zastoupeny v politických a hospodářských rozhodovacích orgánech, vykazují nižší míru zaměstnanosti a vydělávají méně než muži.

Navíc se jasně ukázalo, že na současnou pandemii a celosvětovou hospodářskou krizi doplácejí nejvíce právě ženy společně s mladými lidmi a že můžeme přijít o řadu výdobytků, které jsme za posledních několik desetiletí tak těžce získali. A konečně nesmíme zapomínat ani na to, že jsou to právě ženy, kdo obvykle vykonává neplacené domácí a pečovatelské práce, a že nucené soužití v době omezení volného pohybu vede často k nárůstu genderově podmíněného násilí.

Poznamenejte si

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

V březnovém vydání nám na naši otázku odpověděla předsedkyně sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost Baiba Miltoviča. Požádali jsme ji, aby se se čtenáři EHSV info podělila o svůj pohled na úlohu železniční dopravy v souvislosti s cíli Zelené dohody pro Evropu, což je obzvláště relevantní v roce 2021, který byl vyhlášen Evropským rokem železnice. (ehp)

Rozvoj odolnějšího a účinnějšího železničního systému

Otázka EESC info: „Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem železnice. Smyslem tohoto projektu je zejména přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu v oblasti dopravy, přičemž hlavní pozornost bude věnována konkrétně úloze, kterou sehrává železnice.
Jaký je v této souvislosti váš názor na dynamický přístup ke snahám o posílení využívání železniční dopravy?“

Baiba Miltoviča, předsedkyně sekce TEN:

Evropská unie vyhlásila letošek Evropským rokem železnice s cílem pobídnout občany k tomu, aby v běžném životě více využívali služby vlakové dopravy. Hlavní důvody, proč lidé nejezdí vlakem každý den, jsou v jednotlivých evropských zemích různé. Nejčastěji jsou však na vině nekonkurenceschopné ceny jízdenek, nedostatečné pohodlí, málo spojů nebo také to, že cesty vlakem trvají dlouho…

Vzácný host

Každý měsíc v této rubrice představujeme vzácného hosta – známou osobnost, která se s námi podělí o svůj pohled na aktuální události, aby nám tak poskytla nové podněty k zamyšlení, rozšířila naše obzory, inspirovala nás a pomohla nám lépe se zorientovat v současném dění. V březnovém vydání je jím první předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Jsme velice rádi, že se uvolil popovídat si s námi o tom, jak vidí současné evropské výzvy.

Herman Van Rompuy je belgický a evropský politik, který v letech 2008 až 2009 zastával funkci belgického premiéra a nyní stojí v čele Centra pro evropskou politiku. Jakožto předseda Evropské rady (v období 2009–2014) sehrál stěžejní roli při přijímání opatření EU v reakci na finanční krizi a při posilování rámce pro evropskou správu ekonomických záležitostí.

 

Herman van Rompuy: „Není vhodná doba pro věčné skeptiky“

Od roku 2008 střídá jedna krize druhou. Jde o tzv. „mnohonásobnou krizi“. Mnoho lidí si jednoduše klade otázku, co dalšího nás čeká, což svědčí o tom, jak strach a nejistota narůstají. Je pravda, že většina krizí přichází zvnějšku. Ale není tomu tak vždy. Unie překonala všechny nebezpečné překážky, které v některých případech ohrozily její existenci. S tím se umíme vyrovnat. Ale zároveň jsou před námi i pozitivní výzvy. Umíme zvládat i je?

Když vidím, jak Unie využívá fond na podporu oživení, který má řešit sociální a hospodářský dopad pandemie a urychlit tak ekologickou a digitální transformaci, naděje mě neopouští. Kombinujeme krizové řízení s dlouhodobou vizí a to je v současné politice ta nejtěžší věc, protože v ní převládá krátkodobé uvažování a jednání.

Novinky z EHSV

Konference o budoucnosti Evropy: EHSV je odhodlán aktivně přispět k tomu, aby tato konference byla úspěšná

Prohlášení předsedkyně EHSV Christy Schweng

Vítám podpis společného prohlášení Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady, díky němuž nabyla konference o budoucnosti Evropy konkrétní podoby. Evropský hospodářský a sociální výbor, který byl k této konferenci přizván jako pozorovatel, se těší, že se bude moci aktivně zapojit do diskuse.

Budoucnost Evropy musí spočívat nejen v ekologii a digitální transformaci, ale i ve větší demokracii

Obnova po pandemii musí být využita jako příležitost k tomu, abychom znovu vybudovali Evropu na novém základě demokratické účasti. Bylo by obrovským omylem, kdyby o osudu a budoucnosti tolika lidí rozhodovalo několik málo jedinců. To zaznělo během Dnů občanské společnosti 2021.

Dny občanské společnosti s názvem „Udržitelné oživení pro budoucnost evropských občanů“ proběhly ve dnech 1. až 5. března. Během těchto pěti dnů se do interaktivních internetových diskusí zapojilo více než 1400 lidí, z nichž někteří tuto akci sledovali až z Afriky, Asie a Severní a Jižní Ameriky.

Nový pakt o migraci a azylu postrádá solidaritu a výrazně zatěžuje státy prvního vstupu

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) nový pakt o migraci a azylu vítá, tvrdí však, že návrhy v něm uvedené budou obtížně proveditelné a nelze je považovat za jasný krok směrem k vytvoření odolné společné strategie EU v oblasti migrace a azylu zaměřené na budoucnost. Ve dvou stanoviscích, v nichž analyzuje několik návrhů nařízení týkajících se řízení azylu a azylových řízení, EHSV uvádí, že nový pakt nemusí být schopen zajistit spravedlivé a účinné vyřizování žádostí o azyl.

Občanská společnost je připravena pomoci EU řešit výzvy spojené s digitálními financemi

Oblast digitálních financí je zapotřebí urychleně regulovat a Evropská komise jde v tomto ohledu správným směrem. To je hlavní závěr, jenž vyplývá ze tří stanovisek EHSV přijatých na únorovém plenárním zasedání, v nichž Výbor podpořil nejnovější návrhy Komise týkající se regulace odvětví digitálních financí.

V procesu oživení EU bude hrát stěžejní roli účast organizované občanské společnosti

Národní plány pro oživení a odolnost by byly efektivnější a účinnější, kdyby se na nich dříve a v rozsáhlejší míře mohly podílet organizace občanské společnosti. Tak zní hlavní závěr usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – co se osvědčilo a co nikoliv?, které bylo přijato na únorovém plenárním zasedání EHSV a prezentováno během diskuse s předsedkyní EHSV Christou Schweng a evropským komisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem.

EHSV požaduje jednodušší a spravedlivé zdanění v EU i mimo ni

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) obecně podporuje legislativní návrhy Komise týkající se efektivnějšího a spravedlivějšího zdanění a oceňuje jejich koordinaci na celosvětové úrovni.

Ve svém stanovisku přijatém na plenárním zasedání dne 24. února EHSV plně podpořil balíček Evropské komise pro spravedlivé a jednoduché zdanění.

Hospodářská strategie EU na rok 2021 by měla věnovat více pozornosti sociálním otázkám, sděluje EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zaujal postoj k hospodářským prioritám EU pro rok 2021. Vítá kroky přijaté v rámci strategie k řešení výzev pandemie COVID-19 v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, nicméně vyjadřuje zklamání nad tím, že strategie navržená Evropskou komisí věnuje příliš málo pozornosti sociálním otázkám. Varuje také před příliš brzkým ukončováním podpůrných opatření a zasazuje se o zavedení nových fiskálních pravidel, která budou odrážet sociální a hospodářskou realitu v době po pandemii.

Strategie EU pro renovaci budov je naprosto nezbytná

Evropská strategie Renovační vlna pro Evropu je naprosto nezbytná a Evropská unie i její občané ji naléhavě potřebují. Ve stanovisku, které vypracovali Pierre Jean Coulon a Laurențiu Plosceanu a jež bylo přijato na únorovém plenárním zasedání, EHSV podpořil návrh Evropské komise týkající se renovace budov jakožto způsob, jak zajistit „ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň“.

EHSV se zavazuje, že významně přispěje k novým iniciativám Komise

Prohlášení k Akčnímu plánu evropského pilíře sociálních práv, transparentnosti odměňování a Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Těšíme se na spolupráci s Evropskou komisí na třech významných iniciativách, jimiž jsou sdělení o Akčním plánu evropského pilíře sociálních práv, návrh směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování, a Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030.

Novinky ze skupin

Evropa má vše, co potřebuje, aby dosáhla svých ambicí v oblasti průmyslu

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Setkání skupiny Zaměstnavatelé v EHSV s komisařem Bretonem

Během pandemie COVID-19 se jasně ukázalo, že skutečná odolnost závisí na zajištění plně funkčního jednotného trhu. Tak zní hlavní poselství evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona, který se zúčastnil mimořádné schůze skupiny Zaměstnavatelé (1. března), aby projednal celou řadu otázek, od zavádění očkovacích látek přes revidovanou průmyslovou strategii EU až po udržitelné oživení Evropy.

Mezinárodní den žen: Proč má stále význam

Maria Nikolopoulou, členka EHSV ze skupiny Zaměstnanci

Má dnes smysl slavit 8. březen jako Mezinárodní den žen? Před více než 110 lety navrhla Clara Zetkin vyhlášení Dne pracujících žen a uplynulo již také přes 40 let ode dne, kdy OSN vyhlásila Mezinárodní den za práva žen a mezinárodní mír. Za poslední století prošla společnost v jednotlivých zemích určitým vývojem.

Studie EHSV věnovaná reakci občanské společnosti na pandemii COVID-19

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa uspořádala 12. března konferenci na vysoké úrovni „Organizace občanské společnosti během krize COVID-19 a po ní: jakým výzvám čelíme a jaká bude budoucnost?“, na níž představila novou studii s názvem „Reakce organizací občanské společnosti na pandemii COVID-19 a z toho plynoucí omezující opatření přijatá v Evropě“.

Brzy v EHSV / kulturní akce

8. březen, Mezinárodní den žen

U příležitosti Mezinárodního dne žen pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor plně virtuální výstavu Artivismus za genderovou rovnost.

Výstava představuje soubor 25 plakátů, které tematizují boj za genderovou rovnost a práva žen a odrážejí Agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje OSN, zejména cíl č. 5 týkající se rovnosti žen a mužů.

Výstava je organizována ve spolupráci s neziskovou sítí Women Engage for a Common Future, která usiluje o genderově spravedlivou a zdravou planetu pro všechny.

Výstavu a video z jejího živého zahájení můžete zhlédnout zde.

Na organizaci této kulturní akce se podílí rovněž smíšený výbor pro rovné příležitosti a rozmanitost (COPEC). (ck)

Společná fotografická výstava Afrika–EU u příležitosti portugalského předsednictví Rady EU

Portugalská umělkyně Ana Carvalho připravila výstavu Afrika v Lisabonu, která dokumentuje přítomnost africké kultury v Lisabonu a její vliv na toto město, zatímco africký umělec José Pereira, který žije na Kapverdských ostrovech, uvádí výstavu Ubuntu, jež oslavuje pokojné soužití, přijímání rozdílnosti a solidaritu.

Dne 2. března uspořádal EHSV virtuální formou slavnostní zahájení společné fotografické výstavy Afrika–EU, jehož se zúčastnili místopředseda pro komunikaci Cillian Lohan, předseda monitorovacího výboru EU–AKT Carlos Trindade a oba fotografové. Slavnostní zahájení proběhlo během schůze monitorovací výbor EU–AKT, stálého orgánu v rámci sekce Vnější vztahy.

On-line prezentace EHSV – navštivte nás virtuálně!

Věděli jste, že Evropský hospodářský a sociální výbor umožňuje běžným občanům z celé Evropy spolurozhodovat o jejím rozvoji?

Zarezervujte si virtuální návštěvu, během níž se dozvíte více o této instituci zastupující organizovanou občanskou společnost (mj. zaměstnavatele, odborové svazy a různé skupiny, například profesní a občanská sdružení, organizace reprezentující zemědělce, mládež, ženy či spotřebitele a ochránce životního prostředí) a o tom, proč je jádrem její činnosti vedení konzultací a dialogu a hledání konsenzu. (cl)