Zájmové skupiny Sdružování

This page is also available in

Zájmovou skupinu Sdružování tvoří členové skupiny III – Různorodá Evropa a členové skupiny Zaměstnavatelé, kteří působí v národních či evropských sdruženích a zastupují nadace, sdružení, nevládní organizace a další druhy sdružení, jejichž cílem je prosazovat právní stát, volný pohyb osob a zboží a také ochranu občanských svobod a lidských práv. V této době, kdy je svoboda sdružování ohrožena a kdy je obecně stále více nutné o toto právo usilovat, aby si sdružení zachovala svobodu a nezávislost, hodlají členové této zájmové skupiny předložit v EHSV úvahy a veřejné politiky, které by dodaly impuls evropské občanské společnosti.

Termín „sdružování“ odkazuje na úlohu prostředníka, kterou plní zprostředkující subjekty mezi jednotlivci a státem jako zastánci veřejného zájmu, a rovněž na nejdůležitější hodnoty vzájemného respektování a altruismu, s nimiž souvisejí pluralismus a společenský prospěch.

Ve sdružení se odráží velká rozmanitost zájmů a identit, které existují v současné společnosti, a jejich cílem je usilovat o nastolení podmínek pro skutečný občanský dialog. V současné spíše nepříznivé atmosféře, kdy se ve společnosti stále silněji projevuje netolerance, sociální nespravedlnost a omezování občanského prostoru, skýtá možnost posílit občanskou společnost alespoň malou naději.

Sekretariát zájmové skupiny zajišťuje skupina III – Různorodá Evropa.