Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en ny europeisk strategi för äldre, för att komma bort från den rådande synen på äldre som en börda och kostnad för samhället. Genom strategin vill man i stället ta vara på deras sociala, ekonomiska och intellektuella potential, som ofta förbises.

I brist på en heltäckande politik för äldre personer och åldrande skulle detta bli den första EU-strategin som skyddar äldre människors rättigheter och ser till att de kan delta till fullo i samhällslivet och ekonomin.

EESK:s uppmaningar lades fram i ett yttrande som kommittén antog vid sin plenarsession i juli, där man även höll en debatt med kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, Dubravka Šuica, och ordföranden för AGE Platform Europe, Heidrun Mollenkopf. Yttrandet hade begärts av det spanska EU-rådsordförandeskapet.

Denna strategi skulle bidra till att sätta stopp för negativa attityder gentemot äldre personer, som spär på diskriminering. Åldersdiskriminering fortsätter, tillsammans med könsdiskriminering, att toppa listan över de vanligaste formerna av diskriminering i EU, trots att det europeiska samhället åldras snabbt. Eurostat uppskattar att fram till 2050 kommer antalet personer i åldern 75–84 år i EU att öka med 56,1 %, samtidigt som antalet personer i åldern 65–74 år kommer att öka med 16,6 %.

”EESK skickar en klar och entydig uppmaning till kommissionen om att utarbeta en strategi för äldre före utgången av den nuvarande mandatperioden. Detta är startpunkten och effekterna kommer att bli långtgående för den europeiska social- och demografipolitiken”, förklarade föredraganden för yttrandet, Miguel Angel Cabra de Luna.

Kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica framhöll: ”Äldre personer är varken en utgift eller en börda. De är en tillgång. Vi kan inte betrakta de demografiska förändringarna för sig. Vi måste undersöka hur de samspelar med megatrender såsom den gröna och den digitala omställningen.”

”Äldre får inte betraktas som välfärdsmottagare. De är medborgare med samma rätt till ett fullvärdigt liv utan diskriminering som människor i alla åldrar. Dessa rättigheter måste garanteras inom alla områden av livet”, framhöll Heidrun Mollenkopf.

Äldre personer äger en avsevärd andel av tillgångarna i många länder, och har en betydande köpkraft. Silverekonomin, som drivs på av äldre konsumenter, förväntas växa kraftigt och beräknas uppgå till 5,7 biljoner euro år 2025. För att kunna utnyttja denna potential behöver EU effektiva strategier som beaktar den regionala dynamiken och de möjligheter som denna ekonomi för med sig. (ll)