Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan uuden ikäihmisiä koskevan EU:n strategian, jossa irtaudutaan nykykäsityksestä, jonka mukaan ikääntyneet ovat yhteiskunnalle taakka ja kuluerä, ja hyödynnetään sitä vastoin ikäihmisten sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä potentiaalia, joka usein sivuutetaan.

Koska toistaiseksi ei ole laadittu kattavaa ikääntyneisiin ja ikääntymiseen keskittyvää toimintapolitiikkaa, kyse olisi ensimmäisestä EU:n strategiasta, jonka avulla pyritään suojelemaan ikäihmisten oikeuksia ja varmistamaan heidän täysi osallisuutensa yhteiskunnassa ja taloudessa.

ETSK esittää kehotuksensa heinäkuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa. Täysistunnossa käytiin aiheesta keskustelu, johon osallistuivat demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica ja AGE Platform Europen puheenjohtaja Heidrun Mollenkopf. Lausuntoa pyysi EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja.

Strategia auttaisi kitkemään ikään perustuvaa eriarvoista kohtelua sekä tästä juontuvaa ikäsyrjintää, joka on yhdessä sukupuolisyrjinnän kanssa vieläkin yksi EU:n yleisimmistä syrjinnän muodoista, vaikka Eurooppa ikääntyy vauhdilla. Eurostat arvioi, että vuoteen 2050 mennessä 75–84-vuotiaiden määrä kasvaa EU:ssa 56,1 prosenttia ja 65–74-vuotiaiden määrä 16,6 prosenttia.

”ETSK kehottaa komissiota selkeästi ja yksiselitteisesti laatimaan ikäihmisiä koskevan EU:n strategian ennen kuluvan toimikautensa päättymistä. Uskon, että alkavalla prosessilla tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia Euroopan sosiaali- ja väestöpolitiikkaan”, totesi lausunnon esittelijä Miguel Ángel Cabra de Luna.

Komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica sanoi: ”Ikäihmiset eivät ole kuluerä tai taakka. He ovat voimavara. Väestörakenteen muutosta ei voida tarkastella irrallisena ilmiönä, vaan on tutkittava sen vuorovaikutusta vihreän ja digitaalisen siirtymän kaltaisten megatrendien kanssa.”

”Ikääntyneet ihmiset olisi nähtävä sosiaalietuuksien saajien sijasta kansalaisina, joilla on samat oikeudet täyteen ja syrjimättömään elämään kuin kaikenikäisillä ihmisillä. Nämä oikeudet pitää taata kaikilla elämänalueilla”, painotti Heidrun Mollenkopf.

Lisäksi ikäihmisten hallussa on monissa maissa huomattava osa varallisuudesta, ja heillä on paljon ostovoimaa. Ikääntyviin kuluttajiin perustuvan senioritalouden ennustetaan kasvavan merkittävästi ja nousevan arvoltaan 5,7 biljoonaan euroon vuonna 2025. Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi EU tarvitsee tehokkaita strategioita, joissa otetaan huomioon alueellinen dynamiikka ja senioritalouden tarjoamat mahdollisuudet. (ll)