Sektorsgrupperingen för föreningsliv

This page is also available in

Sektorsgrupperingen för föreningsliv består av ledamöter från Mångfald Europa – grupp III och Arbetsgivargruppen som kommer från den ideella sektorn på nationell och/eller europeisk nivå och företräder stiftelser, föreningar, icke-statliga organisationer och andra typer av organisationer som verkar för att främja rättsstatsprincipen, den fria rörligheten för personer och varor samt skyddet av de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna. I en tid då föreningsfriheten är hotad och föreningslivet mer allmänt måste intensifiera sina insatser för att bevara sin frihet och sitt oberoende har sektorsgrupperingens medlemmar för avsikt att inom EESK föreslå diskussionsfrågor och offentlig politik för att bidra till att ge nya impulser åt det europeiska civila samhället.

Begreppet "föreningsliv" visar på den medlingsroll som de förmedlande organen spelar mellan den enskilde och staten som garant för allmänintresset och deras centrala värderingar ömsesidig respekt och altruism, vars naturliga följder är pluralism och samhällsnytta.

Föreningslivet avspeglar de många olika intressen och identiteter som kommer till uttryck i dagens samhälle, och dess syfte är att verka för att skapa förutsättningar för en verklig social dialog. Mot den tämliga dystra bakgrunden av ett klimat som alltmer kännetecknas av intolerans, sociala orättvisor och krympande offentliga rum låter utsikten till att stärka det civila samhället skymta en strimma av hopp.

Sektorsgrupperingens sekretariat sköts av Mångfald Europa – grupp III.