Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí 2020 z dielne Európskej komisie je včasné a malo by pripraviť pôdu pre komplexnú reformu, ktorá by znamenala „obrat“ k revidovanému a vyváženému rámcu namiesto „návratu k normálu“. V stanovisku EHSV, ktoré vypracovali Judith Vorbach a Tommaso Di Fazio a ktoré bolo prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí, preto EHSV tvrdí, že na úrovni EÚ je potrebná nová hospodárska politika – zameraná na prosperitu s cieľom zlepšiť blahobyt ľudí a na celý rad kľúčových politických cieľov, ako je udržateľný a inkluzívny rast, plná zamestnanosť a dôstojná práca, spravodlivé rozdelenie materiálneho bohatstva, verejné zdravie a kvalita života, udržateľnosť životného prostredia, stabilita finančného trhu, cenová stabilita, vyvážené obchodné vzťahy, konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo a stabilné verejné financie.

Vo svojej výzve adresovanej Komisii a členským štátom, aby pokračovali vo svojom zvažovaní súčasných pravidiel EÚ vzhľadom na pandémiu COVID-19, pani Vorbach uviedla: „Musíme urýchlene zrevidovať a zmodernizovať rámec hospodárskeho riadenia. Mal by byť vyváženejší a jeho jadrom by mala byť prosperita a podpora blahobytu ľudí v Európe. Na nikoho sa nesmie zabudnúť. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je zaviesť tzv. zlaté pravidlo pre verejné investície na zabezpečenie produktivity a sociálnej a ekologickej základne pre dobré životné podmienky budúcich generácií. Ďalšími dôležitými bodmi je zabezpečenie dostatočných verejných príjmov, spravodlivá daňová politika a zmierňovanie vplyvu hospodársky sporných ukazovateľov v oblasti tvorby politiky. Rovnako zásadný význam bude mať aj užšie zapojenie Európskeho parlamentu, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti ako celku.“

Pán Di Fazio sa k nej pridal slovami: „Kríza COVID-19 je obrovským otrasom, ktorý si vyžaduje plnú finančnú silu. Pri stanovovaní cieľov je potrebné dosiahnuť súlad, aby sa obmedzili hospodárske a sociálne dôsledky tejto pandémie a aby sa medzi členskými štátmi, ako aj v rámci nich spravodlivo rozdelila záťaž vyplývajúca zo spôsobených škôd. Dôležité krátkodobé opatrenia, ako je aktivácia všeobecnej únikovej doložky fiškálneho rámca, už boli zavedené. Namiesto príliš rýchleho „návratu k normálu“ musíme urobiť krok vpred a spraviť "obrat" k revidovanej hospodárskej vízii, ktorá by posilnila investície do odbornej prípravy, výskumu a vývoja, ako aj do strategických výrobných činností. (mp)