Europos Komisijos 2020 m. ekonomikos valdymo peržiūra yra savalaikė ir turėtų atverti kelią visapusiškoms reformoms, paskatindama „perėjimą“, leidžiantį peržiūrėti ir naujai subalansuoti sistemą, o ne „grįžimą“ į įprastą padėtį. Rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje Judith Vorbach ir Tommaso Di Fazio parengtoje nuomonėje EESRK teigia, kad ES lygmeniu reikia naujos ekonominės politikos, kuri akcentuotų klestėjimą kaip būdą žmonių gerovei didinti ir būtų orientuota į keletą pagrindinių ekonominės politikos tikslų, tokių kaip tvarus ir integracinis augimas, visiškas užimtumas ir deramas darbas, teisingas materialinio turto paskirstymas, visuomenės sveikata ir gyvenimo kokybė, aplinkos tvarumas, finansų rinkos stabilumas, kainų stabilumas, gerai subalansuoti prekybos santykiai, konkurencinga socialinė rinkos ekonomika ir stabilūs viešieji finansai.

Paraginusi Komisiją ir valstybes nares po COVID-19 pandemijos atnaujinti svarstymus dėl dabartinių ES taisyklių J. Vorbach sakė: „Mums skubiai reikia peržiūrėti ir modernizuoti ekonominio valdymo pagrindą. Jis turėtų būti labiau subalansuotas ir orientuotas į klestėjimą, skatinant Europos žmonių gerovę. Niekas neturi likti nuošalyje. Vienas būdas tai padaryti yra viešosioms investicijoms taikyti subalansuoto biudžeto taisyklę, taip išsaugant produktyvumą ir socialinį bei ekologinį pagrindą ateities kartų gerovei. Ne mažiau svarbu yra užtikrinti pakankamas viešąsias pajamas, teisingą apmokestinimo politiką ir sušvelninti ekonominiu požiūriu abejotinų politikos formavimo rodiklių įtaką. Taip pat svarbu, kad į šį procesą labiau įsitrauktų Europos Parlamentas, socialiniai partneriai ir visa pilietinė visuomenė.“

Pakartodamas kolegės žodžius T. Di Fazio pridūrė: „COVID-19 krizė yra didžiulis sukrėtimas, kuriam atlaikyti prireiks viso finansinio pajėgumo. Reikia suderinti tikslus, kad būtų neutralizuotos šios pandemijos ekonominės ir socialinės pasekmės ir teisingai valstybėse narėse ir tarp jų pasidalyta našta, kuri atsiras dėl padarytos žalos. Jau nustatytos svarbios trumpalaikės priemonės, kaip antai fiskalinės sistemos bendroji nukrypti leidžianti išlyga.“ Tačiau užuot pernelyg greitai „grįžę į įprastą padėtį“, turime padaryti šuolį į priekį ir „pereiti“ prie persvarstytos ekonomikos vizijos, kuri apimtų investicijų į mokymą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą bei strateginę gamybinę veiklą didinimą.“ (mp)