Europeiska kommissionens översyn av den ekonomiska styrningen 2020 kommer vid rätt tidpunkt och bör bana väg för en omfattande reform som leder till en ”omsvängning” mot en reviderad och ombalanserad ram i stället för en ”återgång till det normala”. I ett yttrande utarbetat av Judith Vorbach och Tommaso Di Fazio och antaget vid plenarsessionen i september, argumenterar EESK för att en ny ekonomisk politik behövs på EU‑nivå – en politik som är inriktad på välstånd för att främja människors välbefinnande och en rad viktiga politiska mål, såsom hållbar tillväxt för alla, full sysselsättning och anständigt arbete, rättvis fördelning av materiellt välstånd, folkhälsa och livskvalitet, miljömässig hållbarhet, stabilitet på finansmarknaderna, prisstabilitet, välavvägda handelsförbindelser, en konkurrenskraftig social marknadsekonomi och stabila offentliga finanser.

Judith Vorbach uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att ompröva EU:s nuvarande regler i covid‑19-pandemins kölvatten och konstaterade: ”Vi behöver skyndsamt revidera och modernisera ramen för ekonomisk styrning. Den bör vara mer balanserad och sätta välståndet i centrum för att främja människors välbefinnande i Europa. Ingen får hamna på efterkälken. Ett sätt att göra detta på är att tillämpa den gyllene regeln för offentliga investeringar för att trygga produktiviteten och den sociala och ekologiska basen för framtida generationers välbefinnande. Andra viktiga punkter är att säkerställa tillräckliga offentliga intäkter, en rättvis skattepolitik och att mildra påverkan från ekonomiskt tvivelaktiga indikatorer på utformningen av politiken. Det är också viktigt att i större utsträckning involvera Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter och det civila samhället i dess helhet.”

Tommaso Di Fazio tillade: ”Covid‑19-krisen är en massiv chock som kräver maximal finansiell styrka. För att begränsa de ekonomiska och sociala konsekvenserna av denna pandemi och för att kunna fördela bördan av skadeutfallet på ett rättvist sätt inom och mellan medlemsstaterna måste målsättningen vara densamma för alla. Viktiga kortsiktiga åtgärder har redan vidtagits, såsom aktiveringen av budgetramverkets allmänna undantagsklausul. I stället för att ’återgå till det normala’ alltför snabbt måste vi ta ett steg framåt och göra en ’omsvängning’ mot en reviderad ekonomisk vision som ökar investeringarna i utbildning, forskning och utveckling samt strategisk produktiv verksamhet.” (mp)