Budoucí hospodářská správa EU musí znamenat „bod obratu“, nikoliv „návrat do normálu“

Přezkum správy ekonomických záležitostí 2020, který předložila Evropská komise, přišel v pravý okamžik a měl by připravit půdu pro komplexní reformu znamenající „obrat“ k revidovanému, vyváženému rámci, namísto „návratu“ k normální situaci. Ve stanovisku, jež vypracovali Judith Vorbach a Tommaso Di Fazio a které bylo schváleno na zářijovém plenárním zasedání, EHSV konstatuje, že na úrovni EU je zapotřebí nová hospodářská politika. Ta se musí zaměřit na prosperitu, jež podpoří blahobyt obyvatel a zdůrazní důležitost řady klíčových cílů politiky, jako jsou udržitelný a inkluzivní růst, plná zaměstnanost a důstojná práce, spravedlivé rozdělení hmotného bohatství, veřejné zdraví a kvalita života, environmentální udržitelnost, stabilita finančních trhů, cenová stabilita, vhodně vyvážené obchodní vztahy, konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství a stabilní veřejné finance.

Judith Vorbach vyzvala Komisi a členské státy, aby se zřetelem na pandemii COVID-19 znovu zvážily současná pravidla platná v EU, a uvedla: „Rámec pro ekonomickou správu vyžaduje bezodkladnou revizi a modernizaci. Musí být vyváženější a jeho ústředním prvkem musí být prosperita a podpora blahobytu lidí v Evropě. Nikdo nesmí být opomenut. Toho lze dosáhnout například uplatněním „zlatého pravidla“ v oblasti veřejných investic, aby se zachovala produktivita a sociální a ekologická základna pro dobré životní podmínky budoucích generací. Dále je důležité zajistit dostatečné veřejné příjmy a spravedlivou daňovou politiku a zmírnit vliv ekonomicky sporných ukazatelů na tvorbu politik. Zásadní význam bude mít také užší zapojení Evropského parlamentu, sociálních partnerů a celé občanské společnosti.“

Tommaso Di Fazio navázal na její slova a dodal: „Krize způsobená onemocněním COVID-19 je obrovským šokem, který vyžaduje plné využití finančního potenciálu. Je zapotřebí sladit záměry tak, aby byly omezeny hospodářské a sociální důsledky této pandemie a aby se v rámci členských států i mezi nimi spravedlivě sdílela zátěž výsledných škod. Jistá důležitá krátkodobá opatření již byla zavedena, jako například aktivace obecné únikové doložky fiskálního rámce. Namísto příliš rychlého „návratu k normální situaci“ však musíme učinit velký krok směrem vpřed a provést „obrat“ směrem k revidované ekonomické vizi, která navýší investice do odborné přípravy, výzkumu a vývoje a strategických výrobních činností. (mp)