Ní mór rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh amach anseo a bheith ina “chor cinniúnach”, seachas “filleadh ar an ngnáthstaid”

Is tráthúil go ndearna an Coimisiún Eorpach athbhreithniú ar an rialachas eacnamaíoch in 2020, rud a réiteoidh an bealach is dóichí d’athchóiriú cuimsitheach. In ionad filleadh ar an ngnáthstaid, is éard a thiocfaidh de sin ná “go mbogfar i dtreo” creat athbhreithnithe agus athchothromaithe. I dtuairim a dhréachtaigh Judith Vorbach agus Tommaso Di Fazio agus a glacadh ag seisiún iomlánach mhí Mheán Fómhair, áitíonn CESE go bhfuil gá le beartas eacnamaíoch nua ar leibhéal an Aontais Eorpaigh – beartas lena ndírítear ar rathúnas a chuirfidh folláine daoine chun cinn agus ar raon príomhchuspóirí beartais, amhail an fás inbhuanaithe agus cuimsitheach, lánfhostaíocht agus obair chuibhiúil, dáileadh cothrom rachmais ábhartha, sláinte phoiblí agus cáilíocht saoil, inbhuanaitheacht chomhshaoil, cobhsaíocht na margaí airgeadais agus praghsanna, caidreamh trádála dea-chothromaithe, geilleagar sóisialta margaidh iomaíoch agus airgeadas poiblí cobhsaí.

Agus í ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit leanúint den mhachnamh ar luachanna reatha an Aontais i bhfianaise phaindéim COVID-19, dúirt Judith Vorbach, Uasal, “tá géarghá leis an gcreat rialachais eacnamaíoch a athbhreithniú agus a athchóiriú. Ba cheart é a bheith níos cothroime agus rathúnas a bheith ina chroílár, rud a chuirfeadh folláine mhuintir na hEorpa chun cinn. Níor cheart aon duine a fhágáil ar gcúl. Bealach amháin chun é sin a dhéanamh is ea “riail órga” a chur i bhfeidhm maidir le hinfheistíocht phoiblí chun táirgiúlacht agus an bonn sóisialta agus éiceolaíoch a choimirciú ar mhaithe le folláine na nglúnta atá le teacht. Tá sé tábhachtach freisin a áirithiú go mbeidh ioncam poiblí leordhóthanach ann, beartas cánachais cóir agus go maolófar an tionchair atá ag táscairí amhrasacha ó thaobh an gheilleagair de ar cheapadh beartas. Is den tábhacht é freisin go mbeidh rannpháirtíocht níos dlúithe ag Parlaimint na hEorpa, ag na páirtithe sóisialta agus ag an tsochaí shibhialta ina hiomláine.

Ag tacú lena raibh ráite aici, dúirt an tUasal Di Fazio: “Bhain suaitheadh ceart le géarchéim COVID-19, rud a éilíonn acmhainní airgeadais a shlógadh ar an mbealach is iomláine is féidir. Ní mór a bheith ar aon intinn ó thaobh cuspóra de chun iarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta na paindéime sin a shrianadh agus chun ualach an damáiste a thagann as a roinnt go cothrom laistigh de na Ballstáit agus eatarthu. Bunaíodh bearta tábhachtacha gearrthéarmacha cheana féin, amhail gníomhachtú chlásal ginearálta éalaithe an chreata fhioscaigh. Mar sin féin, in ionad "filleadh ar an ngnáthstaid" róthapa, ní mór dúinn céim mhór chun cinn a dhéanamh agus “bogadh i dtreo" fís eacnamaíoch athbhreithnithe, fís a chuireann dlús le hinfheistíocht in oiliúint, taighde agus forbairt, agus gníomhaíochtaí táirgiúla straitéiseacha." (mp)