Η επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 είναι επίκαιρη και θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος για μια συνολική μεταρρύθμιση, κάνοντας στροφή προς ένα αναθεωρημένο και επανεξισορροπημένο πλαίσιο αντί για «επιστροφή στην κανονικότητα». Σε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από την Judith Vorbach και τον Tommaso Di Fazio και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαία μια ισορροπημένη οικονομική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, επικεντρωμένη στην ευμάρεια με μέλημα την προαγωγή της ευημερίας των πολιτών, καθώς και σε ένα φάσμα βασικών στόχων πολιτικής, όπως η διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση και οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, η δίκαιη κατανομή του υλικού πλούτου, η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής, η περιβαλλοντική αειφορία, η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και των τιμών, οι ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, η ανταγωνιστικότητα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Προτρέποντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, η κ. Vorbach δήλωσε: «Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε επειγόντως το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένο και επικεντρωμένο στην ευμάρεια, προάγοντας την ευημερία των πολιτών στην Ευρώπη. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Ένας τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου είναι η εφαρμογή του «χρυσού κανόνα» για τις δημόσιες επενδύσεις, με μέλημα την προστασία της παραγωγικότητας και της κοινωνικής και οικολογικής βάσης για την ευημερία των μελλοντικών γενεών. Πρόσθετα σημαντικά σημεία είναι η εξασφάλιση επαρκών δημοσίων εσόδων, η εφαρμογή δίκαιης φορολογικής πολιτικής και η άμβλυνση της επιρροής οικονομικά αμφισβητήσιμων δεικτών στη διαδικασία χάραξη πολιτικής. Θεμελιώδους σημασίας θα είναι επίσης η στενότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας πολιτών στο σύνολό της».

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Di Fazio πρόσθεσε: «Η κρίση της νόσου COVID-19 αποτελεί τεράστιο κλυδωνισμό, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται πλήρης οικονομική ισχύς. Χρειάζεται εναρμόνιση των στόχων για τον περιορισμό των οικονομικών και των κοινωνικών επιπτώσεων αυτής της πανδημίας και για την κατανομή των βαρών των απορρεουσών ζημιών με δίκαιο τρόπο εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Έχουν ήδη θεσπιστεί σημαντικά βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο, αντί να προχωρήσουμε σε μια υπερβολικά γρήγορη «επιστροφή στην κανονικότητα», πρέπει να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός και να πραγματοποιήσουμε στροφή προς ένα αναθεωρημένο οικονομικό όραμα, το οποίο θα επιταχύνει τις επενδύσεις στην κατάρτιση, την έρευνα και ανάπτυξη και τις στρατηγικές παραγωγικές δραστηριότητες». (mp)