Je načase viac zamerať hospodárske riadenie na prosperitu

Európsky hospodársky a sociálny výbor víta odporúčania Komisie o hospodárskej politike eurozóny. Dôrazne podporuje balík NextGenerationEU a žiada, aby sa čo najskôr uzavreli potrebné dohody.

Obnova po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 však bude úspešná len vtedy, ak ju bude sprevádzať reštrukturalizácia nášho hospodárstva a našej spoločnosti a obnova dôvery bude kľúčom k stabilizácii dopytu. Na dosiahnutie uvedeného cieľa by sa mali prijať tieto opatrenia:

  • posunúť sa smerom k hospodárskemu riadeniu, ktoré je viac zamerané na prosperitu a založené na solidarite. EHSV žiada, aby sa čo najskôr obnovil proces preskúmania, ktoré začala Komisia;
  • zvýšiť súkromné a verejné investície s tzv. zlatým pravidlom pre verejné investície s cieľom chrániť produktivitu a sociálnu a environmentálnu základňu pre budúce generácie: „To znamená, že z výpočtu príslušných ukazovateľov deficitu treba vypustiť čisté investície“, uviedla spravodajkyňa Judith Vorbach;
  • vykonávať Európsky sociálny pilier: iniciatívy za sociálnejšiu Európu zahŕňajú návrh smernice o primeraných minimálnych mzdách;
  • reformovať daňové politiky tak, že sa daňové zaťaženie presunie z práce na daňové základy, ktoré sú menej škodlivé pre ponuku pracovnej sily, pričom sa zohľadní súvisiaci distribučný vplyv. EHSV žiada, aby sa dosiahol výrazný pokrok pri zavádzaní nových vlastných zdrojov, ako sa uvádza v pláne obnovy. (na)