VFR: jeho plusy a mínusy

Podcast „The Grassroots View“ (Perspektíva miestnej úrovne) rozbieha svoju druhú sezónu. Prvý diel bude venovaný viacročnému finančnému rámcu (VFR). Aké plusy a mínusy zahŕňa táto dlho očakávaná dohoda nám prezradia naši štyria hostia.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Oceňujeme odvahu a solidaritu európskej občianskej spoločnosti

Milé čitateľky, milí čitatelia,

15. februára sme usporiadali slávnostné odovzdávanie Ceny za občiansku solidaritu. Túto súťaž sme vyhlásili v júli 2020, keď sa Európa spamätávala z prvej vlny pandémie COVID-19. Bolo to krátko po konci prvého lockdownu, počas ktorého sme zatvorení vo svojich domovoch sledovali v médiách bezútešné scény z nemocníc v Európe a tlieskali každý večer zdravotníkom.

Čoskoro sa zo všetkých koncov EÚ začali šíriť svedectvá o solidarite mnohých ľudí, ktorí nezostali len tak nečinne sedieť, ale rozhodli sa pomôcť – či už tým najzraniteľnejším medzi nami, tým, ktorých kríza postihla najviac, alebo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

Dôležité dátumy

1. – 5. marca 2021, Brusel
Dni občianskej spoločnosti

18. – 19. marca 2021, Brusel
Vaša Európa, váš názor 2021

24. – 25. marca 2021, Brusel
plenárne zasadnutie EHSV

„Jedna otázka pre...“

„Jedna otázka pre...“

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

 

Vplyv ochorenia COVID-19 na potravinový reťazec

EHSV info: Reštaurácie a bary museli zostať počas pandémie zatvorené. Ako táto situácia ovplyvňuje výrobcov potravín, dodávateľov, majiteľov reštaurácií, kultúru stravovania a spotrebu potravín? Ako najlepšie dostať ľudí späť do práce?

Peter Schmidt, predseda sekcie NAT: Výrobcovia potravín, potravinársky priemysel a maloobchodníci s potravinami sú pod tlakom aj za normálnych podmienok. Každý očakáva primerané a nepretržité dodávky potravín najvyššej kvality.

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadny hosť

Každý mesiac Vám predstavíme mimoriadneho hosťa. Pôjde o známu osobnosť, ktorá nás oboznámi so svojím pohľadom na najnovší vývoj, ponúkne nové impulzy, poskytne inšpiráciu a upozorní nás na to, čo sa práve deje vo svete. V tomto februárovom ročníku máme tú česť privítať dve osobnosti z rôznych sfér – kultúry a médií. Pomôžu nám lepšie pochopiť, čo sa deje okolo nás a inšpirujú nás. Ide o belgickú divadelnú a filmovú umelkyňu Hélène Theunissen a experta na európsku politiku a jej pozorovateľa Nicolasa Gros-Verheydeho.

Hélène Theunissen: „Umelec, ktorý nemôže tvoriť, pociťuje prázdnotu“

Táto pandémia spôsobila mnohé škody a doplatili na ňu aj umelci. Hoci divadlá mohli párkrát na krátky čas obnoviť svoju činnosť, sú opäť zatvorené. Mnohí herci, režiséri, hudobníci, tanečníci alebo javiskoví technici sa v tejto nečakanej situácii ocitli bez práce. A to vyvoláva hlavne strach z budúcnosti a vedie k hlbokej frustrácii.
Umelec, ktorý nemôže tvoriť, sa cíti prázdny a nepotrebný.

Nicolas Gros-Verheyde: Boj s pandémiou COVID-19: ohrozenie demokracie v Európe

Opatrenia prijaté niekoľkými európskymi krajinami v mene zdravia by mohli mať aj vedľajšiu obeť: právny štát

Hoci prepuknutie pandémie COVID-19 vo februári a v marci 2020 bolo pre všetkých prekvapením a vyžadovalo si improvizované a núdzové opatrenia, dnes to už neplatí. Drastické opatrenia na potlačenie tejto zdravotnej krízy môžu byť odôvodnené. Musia však byť predvídateľnejšie a predovšetkým lepšie demokraticky kontrolované. V súčasnosti to však tak neplatí.

Aktuality EHSV

Nastal čas dať pojmu „komunita“ nový význam

Portugalský premiér António Costa predstavil počas plenárneho zasadnutia EHSV 27. januára priority portugalského predsedníctva Rady EÚ. Portugalsko zaradilo sociálny program na popredné miesto svojho predsedníckeho programu a požiadalo EHSV, aby poskytol svoje odborné znalosti o siedmich témach s kľúčovým významom pre budúcnosť EÚ.

EHSV podporuje Európsku komisiu v boji o obnovu Európy po pandémii COVID-19

Predsedníctvo EHSV sa sústreďuje na budovanie hospodársky, sociálne a environmentálne silnejšej EÚ, a tým podporuje úsilie Komisie pomôcť Európe spamätať sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča, ktorý sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí výboru v januári, o tom informovala predsedníčka EHSV Christa Schweng.

Nový etický kódex EHSV má zaručiť nulovú toleranciu voči obťažovaniu

Jasnejšie ustanovenia, väčšia finančná transparentnosť, prísne posudzovanie prípadov obťažovania a tvrdšie sankcie v prípade nedodržania pravidiel Členovia EHSV odhlasovali 28. januára 2021 zásadné zmeny vo svojom etickom kódexe. Toto je prvý míľnik reformy výboru, ktorú zavádza nové vedenie EHSV.

EÚ bude pozorne sledovať uplatňovanie dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Hosťom januárového plenárneho zasadnutia EHSV bol predseda osobitnej skupiny Európskej komisie pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michel Barnier. Prvýkrát od podpísania dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom verejne vyjadril svoj názor na text dohody.

Z plenárneho zasadnutia EHSV: Chudoba v EÚ by sa do roku 2030 mohla znížiť o polovicu

Počet ľudí žijúcich v chudobe by sa mohol v nadchádzajúcom desaťročí znížiť o 50 %, vyhlásil na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV osobitný spravodajca OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva v rámci prezentácie záverov svojej misie inštitúciám EÚ

Nový pakt o migrácii: „Pozor na detaily“

Krátko pred prijatím stanoviska na tému Nový pakt o migrácii a azyle usporiadal EHSV na svojom plenárnom zasadnutí 27. januára diskusiu, na ktorej sa zúčastnila komisárka Ylva Johansson. Výbor v stanovisku vyjadril výhrady k tomu, či pakt dokáže prispieť k vytvoreniu spoločného európskeho rámca pre riadenie migrácie, ktorý by bol účinný a zároveň v súlade s hodnotami EÚ.

Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia má zásadný význam pre vykonávanie Európskej zelenej dohody

EHSV vo svojej nedávnej správe víta návrh Komisie vykonať revíziu nariadenia EÚ o Aarhuskom dohovore a zlepšiť prístup jednotlivcov a mimovládnych organizácií k administratívnemu a súdnemu preskúmaniu environmentálnych otázok, no zdôrazňuje, že prepracované nariadenie nie je postačujúce.

Klimatické ciele EÚ: iba holistickým prístupom môžeme výzvy premeniť na príležitosti

2030  40% increases to 55%

EHSV opakuje, že zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % je správnou voľbou. Vo svojom stanovisku na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu však zdôrazňuje, že ak sa pri čiastkových cieľoch nevyvinie väčšie úsilie na urýchlenie tohto procesu, cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 je ohrozený.

Poradná komisia EHSV pre priemyselné zmeny začala nové funkčné obdobie a prijala pracovný program na rok 2021

Poradná komisia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre priemyselné zmeny (CCMI) usporiadala 13. januára ustanovujúcu schôdzu v novom funkčnom období a prijala pracovný program na rok 2021.

Je načase viac zamerať hospodárske riadenie na prosperitu

Európsky hospodársky a sociálny výbor víta odporúčania Komisie o hospodárskej politike eurozóny. Dôrazne podporuje balík NextGenerationEU a žiada, aby sa čo najskôr uzavreli potrebné dohody.

EÚ potrebuje skutočnú stratégiu na integráciu energetického systému

EHSV podporil výzvu Európskej komisie na integráciu energetického systému. V budúcnosti by elektrická energia, vykurovanie a doprava mali byť vzájomne prepojené s konečným cieľom zlepšiť efektívnosť a dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo

Vodík môže byť kľúčovou hnacou silou nového modelu spoločnosti po pandémii COVID-19

Európska únia musí prekonať krízu spôsobenú ochorením COVID-19 budovaním nového modelu spoločnosti založeného na ekologickejších, spravodlivejších a odolnejších hospodárstvach. Vodík ako čistá energia môže byť kľúčovým faktorom transformácie. Toto je hlavná myšlienka stanoviska Pierra Jeana Coulona, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí EHSV v januári.

Aktuality skupín

Dohoda o brexite: podniky budú potrebovať čas na prispôsobenie

Príspevok predsedu skupiny Zamestnávatelia Stefana Malliu

Zamestnávatelia EÚ vítajú dohodu o brexite a srdečne blahoželajú negociačnému tímu Európskej komisie pod majstrovským vedením Michela Barniera. Než sa podnikom podarí preniknúť do tajov 1 200-stranovej zmluvy o obchode, požadujú čas na prispôsobenie sa, ktorý by im pomohol zvládnuť túto mimoriadne náročnú úlohu.

Bez sociálnej obnovy nedôjde k žiadnej obnove

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Skupina Pracovníci v EHSV

Na januárovom webinári skupiny Pracovníci v EHSV sa zdôraznilo, že z nadchádzajúceho sociálneho summitu v Porte musí vzísť nová spoločenská zmluva.

Konferencia skupiny Rozmanitá Európa o riešení vplyvu ochorenia COVID-19 na organizovanú občiansku spoločnosť

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa usporiada 12. marca hybridnú konferenciu s názvom Civil Society Organisations during and after COVID-19: what challenges and what future (Organizácie občianskej spoločnosti počas pandémie COVID-19 a po nej: aké sú výzvy a budúcnosť). Toto podujatie bude príležitosťou na uvedenie štúdie EHSV na tému Reakcia organizácií občianskej spoločnosti na pandémiu COVID-19 a následné reštriktívne opatrenia prijaté v Európe, ako aj na tematické diskusie s rečníkmi na vysokej úrovni a zástupcami občianskej spoločnosti.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Dni občianskej spoločnosti 2021: udržateľná obnova zameraná na budúcnosť európskych občanov

Ako by sa mala Európa udržateľne obnoviť po pandémii ochorenia COVID-19? Ktoré sú hlavné silné stránky, ktoré by EÚ mala využiť, aby zabezpečila jasnú budúcnosť pre svojich občanov? Tieto otázky budú ústredným bodom podujatia Dni občianskej spoločnosti 2021 v EHSV, ktoré sa bude konať online od 1. do 5. marca.

EHSV zorganizuje diskusiu v sociálnych médiách o úlohe systémovej zmeny v boji proti zmene klímy

EHSV usporiada 20. marca podujatie v sociálnych médiách, ktoré má mladým expertom, aktivistom a lobistom z celej Európy ponúknuť možnosť spoločne prediskutovať systémovú zmenu v boji proti zmene klímy.

Kultúra ožíva v prvej tohtoročnej debate o umení v EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zorganizoval v pondelok 25. januára prvú online debatu o umení, ktorou otvoril virtuálnu výstavu „Hand in Hand“ (Ruka v ruke) výtvarníčky Marie Reis Rocha.