Tijd voor een meer op welvaart gerichte vorm van economische governance

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met de aanbevelingen van de Commissie over het economisch beleid in de eurozone. Het staat volledig achter het Next Generation EU-pakket en zou graag zien dat de noodzakelijke overeenkomsten zo snel mogelijk worden gesloten.

Maar alleen met een herstructurering van onze economie en samenleving kunnen we er na de COVID-19-crisis weer bovenop komen, en stabilisering van de vraag kan niet zonder herstel van vertrouwen. Een en ander kan worden bereikt door:

  • toe te werken naar een meer op welvaart gerichte en door solidariteit geïnspireerde vorm van economische governance. De door de Commissie geïnitieerde herziening van de economische governance zou zo snel mogelijk moeten worden hervat;
  • particuliere en overheidsinvesteringen op te voeren, met een "gouden regel" voor overheidsinvesteringen, zodat de productiviteit en de sociale en ecologische basis voor toekomstige generaties gewaarborgd zijn: "Dit betekent dat netto-investeringen niet meer mogen worden meegenomen bij de berekening van tekorten", aldus rapporteur Judith Vorbach;
  • de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten in praktijk te brengen: tot de initiatieven voor een socialer Europa behoort een voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen;
  • het belastingbeleid zo te hervormen dat de belastingdruk verschuift van arbeid naar grondslagen die minder nadelig zijn voor het arbeidsaanbod, waarbij wel moet worden gekeken naar de gevolgen hiervan voor de verdeling. Er moet vaart worden gezet achter de invoering van nieuwe eigen middelen, zoals in het herstelplan wordt aangegeven. (n.v.t.)