Anois an t-am do rialachas eacnamaíoch atá níos dírithe ar rathúnas

Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) na moltaí ón gCoimisiún maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro. Tacaíonn an Coiste go mór le hIonstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh, NextGenerationEU, agus tá sé á iarraidh aige na comhaontuithe is gá a thabhairt i gcrích a luaithe is féidir.

Faraor, ní éireoidh leis an téarnamh ó ghéarchéim COVID-19 mura ndéanfar an geilleagar agus an tsochaí a atógáil. Chuige sin, is den ríthábhacht é muinín a atógáil chun an t-éileamh a chobhsú. Is féidir sin a bhaint amach trí:

  • Aistriú i dtreo rialachas eacnamaíoch atá níos dírithe ar rathúnas agus atá bunaithe ar dhlúthpháirtíocht. Iarrann CESE go dtosófar arís, a luaithe is féidir, ar phróiseas athbhreithnithe de chuid an Choimisiúin ar an rialachas eacnamaíoch.
  • An infheistíocht phríobháideach agus phoiblí a mhéadú agus ‘riail óir’ le haghaidh na hinfheistíochta poiblí a chur san áireamh d’fhonn an táirgiúlacht, an bunús sóisialta agus an bunús timpeallachta a choimirciú le haghaidh na nglúnta atá le teacht. Mhínigh an rapóirtéir Judith Vorbach gurb é atá i gceist leis sin “an ghlan-infheistíocht a bhaint de phróiseas ríomha na dtáscairí easnaimh”.
  • Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme: tá togra le haghaidh treoir maidir le pá íosta leordhóthanach san áireamh sna tionscnaimh a bhfuil sé mar aidhm acu Eoraip níos sóisialta a chothú.
  • Athchóiriú a dhéanamh ar bheartais chánach d’fhonn an t-ualach cánach a aistriú ón lucht saothair agus d’fhonn boinn chánach a chur i bhfeidhm nach mbeidh chomh díobhálach don soláthar saothair agus an tionchar gaolmhar ar dháileadh á chur san áireamh. Tá CESE ag iarraidh go ndéanfar dul chun cinn suntasach maidir le hacmhainní dílse nua a thabhairt isteach, mar a leagtar amach sa phlean téarnaimh. (na)