Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ενεργά τη δέσμη μέτρων Next Generation EU και ζητεί τη σύναψη των απαραίτητων συμφωνιών το συντομότερο δυνατόν.

Ωστόσο, η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 θα είναι επιτυχής μόνο εάν συνοδεύεται από αναδιάρθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας μας, ενώ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αποτελεί καίριο στοιχείο για τη σταθεροποίηση της ζήτησης. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με:

  • τη στροφή προς μια οικονομική διακυβέρνηση που να επιδιώκει την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για να επανεκκίνηση το συντομότερο δυνατόν των διεργασιών επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης που δρομολόγησε η Επιτροπή.
  • την αύξηση των ιδιωτικών και των δημοσίων επενδύσεων με ένα «χρυσό κανόνα» για τις δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η κοινωνική και η περιβαλλοντική βάση για τις μελλοντικές γενεές: «Τούτο σημαίνει ότι η αφαίρεση των καθαρών επενδύσεων από τον υπολογισμό των δεικτών ελλείμματος», εξηγεί η εισηγήτρια Judith Vorbach.
  • την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: στις πρωτοβουλίες για μια πιο κοινωνική Ευρώπη περιλαμβάνεται οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς.
  • τη μεταρρύθμιση των φορολογικών πολιτικών με μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς φορολογικές βάσεις που είναι λιγότερο επιζήμιες για την προσφορά εργασίας, και ταυτόχρονα, συνεκτίμηση του σχετικού διανεμητικού αντικτύπου. Η ΕΟΚΕ ζητεί να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς την εισαγωγή νέων ίδιων πόρων, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο ανάκαμψης. (na)