Nový pakt EÚ o migrácii a azyle: premárnená príležitosť na potrebný nový začiatok

Nový pakt EÚ o migrácii a azyle sa stal terčom ostrej kritiky na konferencie na vysokej úrovni, ktorú usporiadal EHSV. Zástupcovia občianskej spoločnosti, think-tankov a Európskeho parlamentu dospeli k záveru, že nový pakt neprináša zmeny potrebné na vytvorenie vhodného spoločného európskeho migračného a azylového systému.

Zástupcovia zainteresovaných strán vrátane Európskej komisie, Parlamentu a Rady, ako aj think-tankov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti sa 26. novembra stretli na virtuálnom vypočutí o novom pakte o migrácii a azyle, ktorého organizátorom bola sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC). Na tejto konferencii sa venovala pozornosť otázke, či nový pakt prináša systematické zmeny, ktoré sú potrebné na prekonanie terajšej patovej situácie a na rozvoj udržateľnej a rozumnej azylovej a migračnej politiky EÚ založenej na právach.

Predmetom kritiky jednotlivých účastníkov panelovej diskusie boli tri hlavné aspekty: zvolený legislatívny postup, ktorý sa opiera o medzivládny prístup a umožňuje začať rokovania pred predložením legislatívneho návrhu zo strany Komisie; dualistické chápanie migrantov buď ako skutočných utečencov alebo nelegálnych jednotlivcov, ktorých možno vyhostiť; a novozavedený mechanizmus sponzorstva, ktorý členským štátom umožňuje prispieť k solidarite tým, že sa budú podieľať na konaniach o vyhostení iných krajín.

Členovia príslušnej študijnej skupiny EHSV vyjadrili poľutovanie nad tým, že väčšina návrhov v rámci tohto paktu sa týka správy vonkajších hraníc, pričom sa nevenuje náležitá pozornosť legálnym spôsobom prisťahovalectva, bezpečným možnostiam pre žiadateľov o azyl alebo začleneniu a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ. „Sme trochu sklamaní obsahom tohto paktu,“ priznal spravodajca stanoviska EHSV na tému Nový pakt o migrácii a azyle José Antonio Moreno Díaz. „Očakávame ambicióznejší a konštruktívnejší pakt, ktorý bude realistickejší, pokiaľ ide o ľudské práva.“ (na)