Нов пакт на ЕС за миграцията и убежището: пропусната възможност за така необходимото ново начало

Новият пакт на ЕС за миграцията и убежището беше силно критикуван по време на конференция на високо равнище, организирана от ЕИСК. Според представители на гражданското общество, мозъчни тръстове и Европейския парламент новият пакт не води до необходимите промени за създаване на истинска обща европейска система за миграция и убежище.

На 26 ноември различни заинтересовани страни, сред които Европейската комисия, Парламентът и Съветът, мозъчни тръстове, социални партньори и организации на гражданското общество участваха във виртуално изслушване относно новия пакт за миграцията и убежището Конференцията, организирана от секция секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) разгледа въпроса дали новият пакт въвежда промени в системата, необходими за преодоляване на настоящата безизходица и за създаване на устойчива, разумна и основана на права политика в областта на убежището и миграцията.

Критиките, които различни участници отправиха бяха съсредоточени върху следните три аспекта: избрания законодателен път, основаващ се на междуправителствен подход и даващ възможност за започване на преговори преди внасяне на законодателно предложение от страна на Комисията; дуалистичното схващане за мигрантите като истински бежанци или пък като незаконно пребиваващи индивиди, които подлежат на експулсиране; и нововъведения механизъм за спонсориране на връщането, който дава възможност на държавите членки да бъдат солидарни, като извършат експулсирането за сметка на друга държава.

Членовете на проучвателната група на ЕИСК относно инициативата изразиха съжаление, че повечето от предложенията, съдържащи се в новия пакт за миграцията и убежището са посветени на управлението на външните граници и връщането, като същевременно не се обръща достатъчно внимание на редовните канали за имиграция, безопасните пътища за търсене на убежище или приобщаването и интегрирането в Съюза на граждани на държави извън ЕС. „Леко разочаровани сме от съдържанието на този пакт“, заяви Хосе Антонио Морено Диас, докладчик на ЕИСК по становището относно новия пакт за миграцията и убежището. „Надяваме се на по-амбициозен и конструктивен пакт, който да е по-реалистичен по отношение на правата на човека.“ (na)