Agenda terytorialna UE: nowe strategie polityczne muszą uwzględniać konsekwencje kryzysu związanego z koronawirusem

Nowa zmieniona agenda miejska i terytorialna UE musi uwzględniać skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a polityka spójności może być właściwym narzędziem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu w Europie. W dwóch opiniach przyjętych na wrześniowej sesji plenarnej EKES podsumowuje politykę terytorialną UE i przedstawia dalsze działania.

W pierwszej z opinii Petr Zahradník i Roman Haken skupiają się na przeglądzie Karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich i popierają zawarte w nowej agendzie terytorialnej do 2030 r. wezwanie do stworzenia sprawiedliwej i ekologicznej Europy oraz do uwzględnienia silniejszego wymiaru terytorialnego we wszystkich strategiach politycznych i na wszystkich poziomach zarządzania.

Na poziomie lokalnym kluczowymi koncepcjami na przyszłość muszą być integracja oraz zrównoważony charakter i odporność miast i regionów. Zwracając się do członkiń i członków zebranych na sesji plenarnej, Petr Zahradník powiedział: „Potencjał związany z wdrażaniem zintegrowanych projektów w zakresie rozwoju terytorialnego i miejskiego jest ogromny, podobnie jak ogromne są korzyści wynikające z tego podejścia z punktu widzenia synergii wyników, zmniejszania kosztów i tworzenia funkcjonalnych połączeń”.

Roman Haken dodał: „Z uwagi na skutki zmiany klimatu nie można osobno zajmować się wykorzystaniem zasobów, potrzebą zmniejszenia ryzyka środowiskowego czy zrównoważonym charakterem i odpornością miast i regionów. Dlatego agendę miejską należy jak najściślej koordynować z polityką spójności terytorialnej”.

Spójność ma zatem decydujące znaczenie i jest również głównym tematem opinii opracowanej przez Gonçala Lobo Xaviera, w której EKES stwierdza, że polityka ta mogłaby być idealnym narzędziem do stawienia czoła licznym wyzwaniom związanym z pandemią koronawirusa, i wzywa Komisję do podjęcia działań. „Musimy pilnie działać i szybko reagować, a środki finansowe na pomoc i wsparcie dla państw członkowskich należy rozdzielać zgodnie z odpowiednimi kryteriami – ale również odważnie” – powiedział Gonçalo Lobo Xavier. „Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje zróżnicowanego podejścia do jednego problemu”. (mp)