Териториална програма на ЕС — Новите политики трябва да отчитат последиците от кризата с коронавируса

Новата преразгледана програма на ЕС за градовете и териториите трябва да има за цел справяне с последиците от кризата, причинена от пандемията от COVID-19, а политиката на сближаване би могла да бъде подходящият инструмент за гарантиране на икономическото възстановяване на Европа. В две становища, приети на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК прави преглед на териториалните политики на ЕС и очертава пътя напред.

В първото становище Петр Захрадник и Роман Хакен поставят акцент върху преразглеждането на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и подкрепят призивите, отправени в новата Териториална програма до 2030 г. за справедлива и зелена Европа и за по-стабилно териториално измерение във всички политики и на всички равнища на управление.

На местно равнище, ключовите думи за бъдещето трябва да бъдат интеграция, адаптивност и устойчивост на градовете и регионите. В изказването си на пленарната сесия Петр Захрадник заяви: „Потенциалът за осъществяване на интегрирани проекти за градско и териториално развитие е значителен, както и ползите от този подход по отношение на обединяването на тяхното въздействие, намаляването на разходите и създаването на функционални връзки“.

Роман Хакен посочи: „Предвид последиците от изменението на климата, използването на ресурсите и необходимостта от намаляване на рисковете за околната среда, адаптативността и устойчивостта на градовете и регионите не могат да бъдат разглеждани изолирано. По тази причина Програма на ЕС за градовете би трябвало да бъде максимално координирана с политиката на териториално сближаване.“

Следователно сближаването играе жизненоважна роля; то стои в основата и на становище, изготвено от Гонсалу Лобу Шавие, в което ЕИСК заявява, че сближаването би могло да бъде идеалният инструмент за справяне с множеството предизвикателства, породени от пандемията от коронавирус, и призовава Комисията да предприеме действия. „Спешно необходимо е да реагираме бързо; финансовите средства за подпомагане и подкрепа на държавите членки трябва да се осигурят при спазване на съответните критерии, но и с решителност“, заяви г-н Лобу Шавие. „Повече от всякога Европа се нуждае от диференциран подход към дадено предизвикателство“. (mp)