Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Październik to w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie) nowy początek: ponad 40% członkiń i członków to nowe twarze.
Zostali oni już mianowani, a kolejna pięcioletnia kadencja Komitetu wkrótce się rozpocznie. Nowe członkinie i członkowie – ze swoją wyjątkową wiedzą i świeżym entuzjazmem – zawsze byli dla EKES-u źródłem inspiracji.

Kolejna polityczna kadencja rozpoczyna się w czasach olbrzymich wyzwań dla Europy i Unii Europejskiej. Pandemia koronawirusa nasila się na całym kontynencie, wywołując poważny kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy. Ponadto UE musi mierzyć się z niezwykle skomplikowaną sytuacją geopolityczną.

Do odnotowania

W skrócie

Zajrzyj do nas... wirtualnie!

EKES inauguruje narzędzie elektroniczne Online Talks jako alternatywę dla wizyt na miejscu

Co roku dział wizyt w EKES-ie przyjmuje tysiące odwiedzających z całej Europy i ze świata, prezentując działania Komitetu i funkcjonowanie Unii Europejskiej bardzo zróżnicowanym odbiorcom.

Jednak ze względu na pandemię COVID-19 EKES jest tymczasowo zamknięty dla gości z zewnątrz.

Dlatego Komitet inauguruje narzędzie elektroniczne Online Talks jako alternatywę dla wizyt na miejscu

W trakcie tych wirtualnych spotkań goście będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i rolą EKES-u w unijnym procesie decyzyjnym.

Jeśli chcieliby Państwo zarezerwować dla członków Państwa organizacji lub dla innych zainteresowanych stron sesję Online Talks, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: visitEESC@eesc.europa.eu

We look forward to hearing from you soon! (cl)

UE-Afryka: w kierunku bardziej równoprawnego partnerstwa

W marcu 2020 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła nową strategię dotyczącą Afryki, której celem jest przekształcenie stosunków między UE a państwami afrykańskimi. Przed wyczekiwanym szczytem UE-Afryka EKES poszedł o krok dalej proponując zrównoważone partnerstwo UE-Afryka oparte na powszechnych prawach człowieka, strukturach demokratycznych, długoterminowych inwestycjach w infrastrukturę i pełnym włączeniu zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

EKES ostrzega przed zagrożeniem „zielonej” wojny handlowej

Od podpisania protokołu z Kioto w ramach różnych jurysdykcji na całym świecie wdrożono systemy handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest największym i najdłużej działającym systemem i ma zostać poddany przeglądowi zgodnie z unijnymi ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. W opinii przyjętej na wrześniowej sesji plenarnej EKES dokonuje przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i innych tego rodzaju systemów na całym świecie oraz zarysowuje podejścia do regulacji handlu w ramach tego nowego porozumienia na rynkach uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Nowe publikacje

„Narysuj mi...” JUŻ dostępne online!

Broszura „Narysuj mi...” to zbiór 43 historii nadesłanych przez członkinie i członków EKES-u z 27 państw członkowskich UE w okresie od kwietnia do września 2020 r. Używając słów „Narysuj mi...” zapożyczonych z „Małego księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego zachęciliśmy członków do podzielenia się z nami opowieściami o tym, co jest niewidoczne dla oczu. Snując swoje historie członkowie zabrali nas w podróż w swój prywatny świat prowadzącą przez mozaikę krajobrazów, obrazów, kolorów i dźwięków. Zachęcamy Państwa do zagłębienia się w te pełne autentyzmu opowieści, których treść oddaje intensywność okresu, w którym powstały.

Dziękujemy następującym członkiniom i członkom, którzy zaangażowali się w opracowanie broszury:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angełowa, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker i Arnaud Schwartz.

Wiadomości EKES-u

Rozpoczyna się nowa kadencja EKES-u: 40% składu to nowi członkowie.

W październiku rozpoczyna się kadencja 2020–2025 Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wśród 329 członków Komitetu znajdzie się 127 osób, które zasiądą w nim po raz pierwszy.

Członkowie EKES-u rozpoczną swoją kadencję przy obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19, gdy w Brukseli obowiązują zachowywanie dystansu społecznego i posiedzenia hybrydowe, a w całej Europie odnotowywane są rekordowe liczby zakażeń.

Koniec kadencji EKES-u i podsumowanie wkładu Komitetu w projekt europejski

W dniu 17 września odbyła się ceremonia zakończenia kadencji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Miała ona miejsce na ostatniej sesji plenarnej poprzedzającej kolejną, rozpoczynającą się w październiku kadencję. Luca Jahier, przewodniczący Komitetu od kwietnia 2018 r., podziękował wszystkim członkiniom i członkom Komitetu oraz podkreślił istotny wkład organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanych w EKES-ie w projekt europejski.

Pandemia COVID-19 to tykająca bomba dla europejskiego przemysłu turystycznego

Pandemia koronawirusa pustoszy europejski sektor turystyczny. W nowej opinii Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że za sześć miesięcy połowa przedsiębiorstw może zniknąć, chyba że UE szybko podejmie stosowne działania.

EKES wypowiada się na temat potrzeby ustanowienia unijnego instrumentu na rzecz płac minimalnych

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię „Godziwe płace minimalne w całej Europie”, w której wniósł wkład w toczącą się debatę na ten temat w całej Unii Europejskiej.

Opinia rozpoznawcza została przygotowana na wniosek Parlamentu Europejskiego po tym, jak Komisja ogłosiła, że rozważa przedstawienie instrumentu prawnego mającego zapewnić, że wszyscy pracownicy w UE będą mieli prawo do minimalnej płacy pozwalającej na godne życie.

Po strajkach klimatycznych nadszedł czas, by potraktować młodych ludzi jako równoprawnych partnerów

Kryzys klimatyczny, w obliczu którego stoi dziś świat, zmobilizował miliony młodych ludzi na całym świecie. Wielu z nich poważnie obawia się zagrożeń, które zmiana klimatu stwarza dla ich przyszłości. Jednocześnie to właśnie młodzież wielokrotnie wykazywała energię, kreatywność i motywację do przeciwstawienia się obecnym niezrównoważonym modelom, co skłoniło decydentów do przyjęcia ambitnych strategii politycznych. Niemniej nadal istnieje przepaść między słuchaniem apeli młodzieży a podejmowaniem niezbędnych działań.

Światowy Dzień Żywności: EKES stwierdza, że UE musi przekuć strategię „od pola do stołu” w sensowne działania podejmowane w odpowiednim czasie

EKES od lat odgrywa wiodącą rolę w promowaniu kompleksowej polityki żywnościowej w UE w celu zapewnienia zdrowego sposobu odżywiania w ramach zrównoważonych systemów żywnościowych oraz łańcuchów dostaw chroniących zdrowie publiczne na rzecz całego społeczeństwa europejskiego, jak też połączenia rolnictwa z żywieniem i usługami ekosystemowymi.

Jasność co do statusu pracowników może sprzyjać sprawiedliwej pracy w gospodarce platform

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał UE i państwa członkowskie do jasnego określenia warunków zatrudnienia w gospodarce platform, ponieważ brak ujednoliconych definicji statusu pracowników i pracodawców może komplikować stosowanie prawa pracy i wielu praw chroniących pracowników.

Bioróżnorodność jest brakującym elementem układanki złożonych strategii UE

Od 1992 r. UE stara się wdrażać strategie na rzecz różnorodności biologicznej, lecz bez znaczących rezultatów. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznego wdrażania ram prawnych na szczeblu krajowym oraz z niewystarczającego finansowania niezbędnych środków.

EKES z zadowoleniem przyjmuje ponowne zaangażowanie Komisji i wysiłki dotyczące opracowania strategii na rzecz bioróżnorodności zawierającej cele do roku 2030 r., która jest jednym z etapów drogi do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. 

EKES apeluje o plan działania UE w celu zapewnienia sprawiedliwych i zrównoważonych globalnych łańcuchów dostaw

Obecna pandemia COVID-19 obnażyła słabość globalnych łańcuchów dostaw. Ujawniła również podatność pracowników na zagrożenia oraz negatywne skutki społeczne, zdrowotne i związane z bezpieczeństwem działalności gospodarczej w obecnych łańcuchach dostaw. W kluczowym momencie z punktu widzenia konkretnych działań politycznych i podejmowania decyzji niemiecka prezydencja UE i Parlament Europejski zwróciły się do EKES-u o przedstawienie zaleceń. W dwóch opiniach przyjętych na wrześniowej sesji plenarnej Komitet wzywa Komisję Europejską do opracowania europejskiego planu działania i zaproponowania obowiązku należytej staranności w globalnych łańcuchach dostaw.

Rynek surowców UE: EKES apeluje o cyfryzację górnictwa

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do surowców – w tym metali, minerałów przemysłowych i surowców budowlanych, a zwłaszcza surowców krytycznych – ma ogromne znaczenie dla gospodarki europejskiej, w której co najmniej 30 mln miejsc pracy zależnych jest od dostępności surowców. Trwająca obecnie pandemia COVID-19 unaocznia znaczenie transformacji cyfrowej. 

Lotnictwo: EKES wzywa Komisję do przyjęcia kompleksowego planu odbudowy

EKES wzywa Komisję Europejską do opracowania kompleksowego planu odbudowy europejskiego lotnictwa jako całości, wraz ze specjalnymi zasobami w celu wsparcia wszystkich podsektorów i ich pracowników.

Transformacja energetyczna wymaga jasnej wizji przyszłości

Transformacja energetyczna wymaga jasnej wizji politycznej, ponieważ jest to nie tylko kwestia technologii, lecz również wyzwanie o głęboko społecznym charakterze.

Przyszłe zarządzanie gospodarcze w UE musi być punktem zwrotnym, a nie „powrotem do normalności”

Przegląd zarządzania gospodarczego w 2020 r. został dokonany przez Komisję Europejską w odpowiednim momencie. Powinien on utorować drogę do kompleksowej reformy będącej „zwrotem” ku zmienionym i zrównoważonym ramom, a nie „powrotem” do normalności.

Agenda terytorialna UE: nowe strategie polityczne muszą uwzględniać konsekwencje kryzysu związanego z koronawirusem

Nowa zmieniona agenda miejska i terytorialna UE musi uwzględniać skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a polityka spójności mogłaby być właściwym narzędziem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu w Europie. W dwóch opiniach przyjętych na wrześniowej sesji plenarnej EKES podsumowuje politykę terytorialną UE i przedstawia dalsze działania.

Aktualności z Grup

Odpowiedzi wysokiego szczebla na pismo Grupy Pracodawców w sprawie budżetu UE na odbudowę

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Grupa Pracodawców w EKES-ie otrzymała odpowiedzi na najwyższym szczeblu na swój apel o szybkie porozumienie w sprawie ambitnego budżetu na odbudowę. W czerwcu 2020 r. Grupa Pracodawców wystosowała pismo w tej sprawie do członków Rady Europejskiej, a także do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego.

Światowy Dzień Godnej Pracy

Grupa Pracowników EKES-u

W tym roku obchody Światowego Dnia Godnej Pracy 7 października były istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pandemia COVID-19 spotęgowała istniejące trudności w naszych społeczeństwach, zwłaszcza jeśli chodzi o godną pracę, płacę i dochody.

Jakie priorytety dla polityki UE w przyszłości?

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Simo Tiainen, członek Grupy „Różnorodność Europy”, przedstawiciel fińskiego Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK).

Lepsza równowaga gospodarcza, społeczna i regionalna w Europie oraz konkurencyjność unijnego przemysłu i przedsiębiorstw, w tym rolnictwa, muszą pozostać priorytetami polityki UE. Nasza konkurencyjność powinna opierać się na zrównoważonej produkcji, zatrudnieniu i wzroście gospodarczym.

Wydarzenia kulturalne

Wystawa „Habitat” Toma Hegena w EKES-ie

Badanie relacji ludzkości z przyrodą za pomocą fotografii lotniczej.

EKES będzie gościł wystawę fotograficzną zatytułowaną Habitat [siedlisko], na której przedstawione zostaną prace Toma Hegena, wielokrotnie nagradzanego niemieckiego fotografa i projektanta z Monachium.

W swoich pracach Hegen skupia się na projektach związanych z fotografią lotniczą, ukazując wpływ działalności człowieka na naszą planetę i nieustannie podkreślając związki ludzi z przyrodą. Projekt „Habitat” zachęca widzów do odkrywania Ziemi z nowej perspektywy, do zrozumienia skali działalności człowieka na naszej planecie, a ostatecznie do przyjęcia odpowiedzialności za nasze działania. Na wystawę składa się seria 31 zdjęć przedstawiających krajobrazy przekształcone w wyniku działalności człowieka.

Będzie można ją oglądać w siedzibie EKES-u od 26 października do 30 listopada 2020 r. w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. (ck)