Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Praworządność jest również w dużym stopniu związana z gospodarką!

Pogłębia się kryzys UE związany z praworządnością. Stał się on bardzo upolityczniony i wywołał spory prawne, które podważają fundamenty Unii Europejskiej. Chociaż polityczne i prawne aspekty debaty o praworządności są w dużym stopniu obecne w dyskursie publicznym, nie docenia się aspektu gospodarczego. Moim zdaniem jest to błąd, ponieważ praworządność ma duży wpływ na stabilność społeczną i gospodarczą.

Do odnotowania

W punkt!

W naszej rubryce „W punkt!” pytamy członkinie i członków EKES-u o istotne opinie, które mają wpływ na codzienne życie w UE.

Przemysł: protekcjonizm to dla Europy ślepa uliczka, kluczowe znaczenie ma neutralność klimatyczna

Sandra Parthie

Zakłócenia, transformacja, zmiany strukturalne – z pewnością żyjemy w „ciekawych czasach”. Europejczycy stoją dziś w obliczu kilku wielkich tendencji jednocześnie – zmiany klimatu i potrzeby dekarbonizacji naszych gospodarek, cyfryzacji i konieczności ponownego przemyślenia organizacji miejsca pracy, deglobalizacji i konieczności zachowania znaczenia gospodarczego.

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W naszej rubryce „Jedno pytanie do...” Maria Nikolopoulou odpowiada na pytania czytelniczek i czytelników „EKES info” o powody powołania grupy ad hoc ds. równości, której przewodniczy, i wyjaśnia znaczenie tej decyzji.

 

 

Maria Nikolopoulou: „Nieustannie pielęgnujemy kulturę równości”

EKES Info: Została Pani wybrana na przewodniczącą grupy ad hoc EKES-u ds. równości. Jakie będą najważniejsze zadania tej grupy?

Maria Nikolopoulou: Zadaniem grupy ds. równości jest pielęgnowanie w EKES-ie przekrojowej kultury równości i niedyskryminacji. Dlatego też pierwszym krokiem jest wskazanie obszarów, w których członkinie i członkowie mogą spotkać się z nierównym traktowaniem z powodu pochodzenia, płci, orientacji seksualnej czy przekonań. Dążymy również do zwiększenia udziału kobiet w Komitecie i do osiągnięcia jak najszybciej równowagi płci. Obecnie w Komitecie zasiada 108 członkiń (32,82%). Z jednej strony w perspektywie średnio- i długoterminowej chcemy zwiększyć liczbę członkiń, a z drugiej – zadbać o stworzenie większej przestrzeni i warunków do uaktywnienia się kobiet. Jedną z metod, które chcemy ulepszyć, jest gromadzenie danych na temat udziału kobiet w naszej działalności, nie tylko w charakterze członkiń, lecz również ekspertek i prelegentek.

 

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy

Niespodziewana gościni

Co miesiąc w naszej kolumnie „Niespodziewany gość” będziemy przedstawiać czytelniczkom i czytelnikom osobę publiczną, której praca oraz zaangażowanie stanowią źródło inspiracji dla innych. Są to osoby stanowiące przykład ze względu na swoją odwagę, siłę charakteru i determinację.

W tym miesiącem gościnią EKES Info jest Hanna Liubakova, aktywistka i dziennikarka z Białorusi, która zdecydowanie mówi o tym, że białoruska opozycja potrzebuje Europy bardziej niż kiedykolwiek. Apeluje ona do Unii Europejskiej i innych darczyńców o wspieranie działań opozycji, a w szczególności o wspieranie dziennikarzy i organizacji pozarządowych w ich walce o wolność i demokrację.
 

 

Hanna Liubakowa: „Pilnie potrzebne jest wparcie dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi”

Białorusini bardzo się zmienili. W 2020 r. powstał dynamiczny ruch obywatelski, którego kulminacją były masowe protesty na skalę niespotykaną od czasu upadku Związku Radzieckiego. W przeciwieństwie do wcześniejszych wyborów tym razem szczebel oddolny reprezentował ludzi ze wszystkich środowisk, jednoczących się za pomocą kanałów społecznościowych pod przywództwem kobiet.

Wiadomości EKES-u

EKES: UE powinna zwalczać naruszenia praworządności

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zajął twarde stanowisko w sprawie naruszeń praworządności w UE, oświadczając, że zobowiązuje się do dopilnowania, by Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska nakładały wysokie kary odstraszające na te państwa członkowskie, które systematycznie naruszają praworządność w sposób zagrażający budżetowi UE.

Europejski Rok Młodzieży 2022 powinien przynieść wszystkim młodym Europejczykom wymierne i trwałe korzyści.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, lecz ma poczucie, że powinien on wykraczać poza zwykłe działania promocyjne i przyczyniać się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży dzięki jasnym planom i zaangażowaniu, by osiągnąć wyniki, które będą miały konkretny wymiar dla wszystkich młodych Europejczyków.

EKES popiera priorytety francuskiej prezydencji UE

Odbudowa gospodarcza, siła i poczucie przynależności to trzy główne cele prezydencji francuskiej. Na sesji plenarnej 19 stycznia 2022 r. przewodnicząca EKES-u Christa Schweng, zwracając się do francuskiego sekretarza stanu do spraw europejskich Clémenta Beaune’a, oświadczyła, że EKES podziela i popiera te priorytety.

Koniecznie potrzebujemy wystarczającej, zrównoważonej i dostępnej opieki wysokiej jakości nad osobami starszymi

EKES jest głęboko przekonany, że model opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi powinien zostać włączony do głównego nurtu kształtowania polityki UE, biorąc pod uwagę fakt, że do 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 80 lat ma wzrosnąć ponaddwukrotnie.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy – nowe zagrożenia zawodowe wymagają stanowczego dialogu społecznego

W swojej opinii „Dialog społeczny jako narzędzie bezpieczeństwa i higieny pracy” Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) stwierdził, że mimo transformacji ryzyka zawodowego spowodowanej cyfryzacją pracy, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu stresu i wypalenia zawodowego lub urazów ergonomicznych, a przy tym do nieznacznego spadku liczby wypadków w miejscu pracy, kluczowe znaczenie jako narzędzie promowania bezpieczeństwa i higieny pracy ma wciąż dialog społeczny.

EKES: „Gospodarka społeczna: dostosowanie inwestycji w celu przyciągnięcia finansowania”

W nowym sprawozdaniu EKES-u stwierdza się, że potrzebne są nowe instrumenty finansowe, by dalszy rozwój gospodarki społecznej wykraczał poza pakiet bodźców przyznany jej w ramach programów publicznych, i apeluje się o szkolenia finansowe wspierające finansowanie prywatne.

Recepta EKES-u na bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój

W przyjętej na sesji plenarnej 19 stycznia 2022 r. opinii „Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone systemy żywnościowe” EKES wskazał główne czynniki sprzyjające zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji żywności w UE oraz mniejszej zależności od przywozu przy jednoczesnym zwiększeniu niezależności UE pod względem zaopatrzenia w białko.

Potrzebne są inwestycje w żeglugę śródlądową

UE musi stale dostosowywać europejski transport do obecnych i przyszłych potrzeb, zwłaszcza w świetle zmian popytu i tendencji wzrostowej w obrotach portów morskich. Kluczową cechą muszą być multimodalność i inteligentna żegluga, wykorzystujące zalety różnych gałęzi transportu do osiągnięcia jak najlepszych wyników, przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa i zmniejszaniu obciążeń dla środowiska.

 

 

Regiony najbardziej oddalone są kluczem do przyszłości UE

W opinii rozpoznawczej sporządzonej na wniosek francuskiej prezydencji w Radzie UE EKES apeluje, by Komisja Europejska rozważyła znaczące korzyści, które regiony najbardziej oddalone mogą przynieść przyszłej Europie.

 

 

EKES proponuje istotne uzupełnienie zaleceń Komisji w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro na 2022 r.

W styczniu 2022 r. EKES przyjął opinię dotyczącą zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro na 2022 r. z uwzględnieniem obecnych okoliczności.

 

 

EKES ostrzega przed ewentualnymi negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie opodatkowania produktów energetycznych.

W przyjętej w styczniu 2022 r. opinii EKES z zadowoleniem przyjmuje dążenie Komisji Europejskiej do wyjaśnienia i aktualizacji obecnych ram UE oraz ukształtowania europejskiego systemu podatkowego w sposób sprzyjający zrównoważonej energii ze źródeł niekopalnych.

 

 

Dostęp do surowców staje się kluczowy dla pomyślnego przebiegu dwojakiej transformacji

Na konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej przez EKES w dniu 31 stycznia przeprowadzono długą dyskusję o pierwszoplanowej roli surowców. Tematem przewodnim konferencji były szczególnie dwa główne aspekty: nieodzowność surowców krytycznych dla zapewnienia autonomii strategicznej UE w ramach transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz znaczenie obiegu zamkniętego dla stworzenia rynku surowców wtórnych w Europie.

Aktualności z Grup

Zielony Ład zmieni wszystko, łącznie z geopolityką

Dimitris Dimitriadis, członek Grupy Pracodawców i przewodniczący Sekcji Stosunków Zewnętrznych w EKES-ie

Europejski Zielony Ład, którego celem jest dekarbonizacja gospodarki UE, przynosi zasadniczą, rewolucyjną zmianę dla gospodarki, społeczeństwa oraz stosunków z resztą świata.

Dialog społeczny jako narzędzie bezpieczeństwa i higieny pracy

Grupa Pracowników w EKES-ie

W okresie, gdy różne rodzaje kryzysów i transformacji wpływają na świat pracy, dialog społeczny może odegrać kluczową rolę w realizacji trzech kluczowych celów: przewidywania zmian wynikających z transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej oraz zarządzania nimi, poprawy zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz gotowości na wszelkie możliwe przyszłe kryzysy zdrowotne.

 

Członkowie Grupy „Różnorodność Europy” przedstawiają swoje oczekiwania wobec prezydencji francuskiej

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Po objęciu przez Francję prezydencji w Radzie Unii Europejskiej francuscy członkowie Grupy „Różnorodność Europy” dzielą się swoimi nadziejami na obecne półrocze – chcą między innymi wzmocnienia europejskiej demokracji i przesunięcia punktu ciężkości z UE na europejskie społeczeństwo.

Wydarzenia kulturalne

„Zostań z nami” – zdjęcia Chorwacji po trzęsieniu ziemi

EKES organizuje wystawę fotograficzną z okazji pierwszej rocznicy katastrofalnego trzęsienia ziemi, które dotknęło Chorwację w grudniu 2020 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym idzie w parze z muzyką

Dnia 2 marca, podczas konferencji zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym (ECESP) 2022, EKES będzie gospodarzem specjalnego występu pt. „Music with Trash”.

„Prawda o kłamstwach” wkrótce zostanie ujawniona

W czasie, gdy EKES przygotowuje się do powitania 99 uczennic i uczniów szkół średnich oraz towarzyszących im nauczycielek i nauczycieli na organizowanym w 2022 r. wydarzeniu młodzieżowym pt. „Prawda o kłamstwach. Młodzież demaskuje dezinformację”, członkinie i członkowie Komitetu pełniący rolę mentorów odwiedzają wybrane szkoły, by spotkać się i porozmawiać z delegacjami uczestniczącymi w młodzieżowej sesji plenarnej.

 

 

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2022

W dniach 15–17 marca 2022 r. pod hasłem „UE siłą napędową wspólnego dobrobytu – społeczeństwo obywatelskie na rzecz gospodarki służącej ludziom i planecie” odbędą się Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w 2022 r.