Podcast — Hoe kijkt de burger ertegenaan (The Grassroots View) — S2, E5: Zonder mediavrijheid geen democratie (Without media freedom, there is no democracy)

De EU geldt nog altijd als de veiligste plek voor journalisten ter wereld. Dat kan echter gemakkelijk veranderen nu het intimideren, lastigvallen en zelfs vermoorden van verslaggevers een tendens is die een stijgende lijn lijkt te vertonen.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Begin oktober heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2022, “Europa samen sterker maken”, goedgekeurd; zij legt daarin de klemtoon op de wederopbouw van een eerlijkere en veerkrachtigere samenleving na COVID-19 en het versnellen van de groene en de digitale transitie. Het deed mij genoegen vast te stellen dat de Commissie veel van de aanbevelingen uit de tijdens de junizitting goedgekeurde EESC-resolutie ter harte heeft genomen.

Voor in uw agenda

Meteen ter zake!

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” vragen we EESC-leden naar hun mening over belangrijke kwesties die van invloed zijn op het dagelijks leven in de EU.

Dit keer geven wij het woord aan Giuseppe Guerini, rapporteur van een advies over de platformeconomie met speciale aandacht voor platformcoöperaties.

Giuseppe Guerini – De digitale-platformeconomie is een snel groeiend verschijnsel dat de grenzen van de Europese Unie overstijgt

Digitale platforms creëren een virtuele ruimte waarin interacties en uitwisselingen plaatsvinden die veel verder gaan dan het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod alleen, waardoor zij een steeds verfijndere controle- en beïnvloedingsmacht verwerven ten aanzien van hun werknemers, leveranciers en gebruikers. Maar zij bieden ook een buitengewone kans voor disruptieve innovatie, door nieuwe klantendiensten aan te bieden en nieuwe werkgelegenheidskansen te creëren. Dit wordt mogelijk gemaakt door profileringssystemen en een grootschalig gebruik van gegevens met behulp van artificiële-intelligentiesystemen en algoritmen die door de platformbeheerders zijn vastgesteld.

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek "Een vraag voor ..." vragen wij Sophia Wiegand om te reageren op een onderwerp dat publieke aandacht heeft gekregen, de COP26 in Glasgow.

Sophia Wiegand: COP26 teleurstellend voor jongeren, maar we blijven hoop houden

EESC Info: Heeft de COP26-top in Glasgow voldaan aan de verwachtingen van de jongere generatie, die actief aandringt op doeltreffende oplossingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Raadt u wie onze gast is?

De verrassingsgast

Elke maand nodigen wij u uit om kennis te maken met een “verrassingsgast”, iemand van wie het werk en de inzet een inspiratiebron vormen voor anderen. Mensen die we bewonderen om hun moed, hun vastberadenheid en hun trouw aan idealen.

 

Matthew Caruana Galizia: Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn moeder niet voor niets is gestorven

Exclusief interview met Matthew Caruana Galizia, onderzoeksjournalist en directeur van de Daphne Caruana Galizia Foundation in Malta.

“Ik werk bij de Daphne Caruana Galizia Foundation in Malta, die vernoemd is naar mijn moeder, Daphne. Ze was 30 jaar lang journaliste en deed onderzoek naar corruptie binnen de hoogste kringen en naar sociale misstanden in Malta. Tijdens een van haar belangrijkste onderzoeken werd ze vermoord, op 16 oktober 2017. Ik was getuige van de moord. En sindsdien vechten mijn familie en ik voor gerechtigheid voor haar.”

Nieuws van het EESC

Het toekomstige EU-handelsbeleid moet open, eerlijk, inclusief en duurzaam zijn

In een plenair debat over de toekomst van het EU-handelsbeleid in een veranderende wereld benadrukte het EESC dat alleen een open, eerlijke, inclusieve en duurzame handel kan zorgen voor een veerkrachtig herstel en voor welvaart voor bedrijven en mensen. Het wees er ook op dat hierbij voor de Wereldhandelsorganisatie een cruciale rol is weggelegd.
 

Schendingen van de vrijheden en rechten in het Schengengebied moeten worden aangepakt

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met de door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe EU-strategie voor de toekomst van het Schengengebied. Wel wijst het erop dat de EU en de lidstaten strikt de hand moeten houden aan het Handvest van de grondrechten waar het gaat om het beheer van de nationale en de EU-grenzen, politiële en justitiële samenwerking en migratie- en asielbeleid.

Industriebeleid: de EU moet méér doen dan het oplossen van marktfalen

De vraag hoe de strategische autonomie van de Europese industrie het best kan worden gewaarborgd, stond centraal in een debat over het industriebeleid tijdens de EESC-zitting van oktober.

De negatieve trends op het gebied van de rechtsstaat in de EU ombuigen via het maatschappelijk middenveld

Tijdens de EESC-conferentie over grondrechten en de rechtsstaat kwamen ernstige schendingen en negatieve trends aan het licht op de vier gebieden die onder het Europees rechtsstaatmechanisme vallen (justitie, corruptie, media en controlemechanismen). Het EESC benadrukte dat het maatschappelijk middenveld zich uit alle macht inzet voor eerbiediging van dit fundamentele beginsel van de EU.

 

Economisch herstel in de EU — een duidelijkere rol voor het maatschappelijk middenveld

De uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen in de meeste EU-lidstaten vergt heldere bestuurssystemen. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen centraal, regionaal en lokaal niveau is nog steeds onduidelijk. Het EESC slaat alarm en benadrukt in het advies over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021, dat is opgesteld door Gonçalo Lobo Xavier en tijdens de oktoberzitting is goedgekeurd, dat er duidelijkere mechanismen moeten komen om maatschappelijke organisaties en sociale partners bij de uitvoering, monitoring en aanpassing van de nationale herstel- en veerkrachtplannen te betrekken.

5G – Het EESC dringt er bij de Commissie op aan de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu nader onder de loep te nemen

De Europese Commissie moet vooruitgang boeken bij de beoordeling van de multisectorale impact van nieuwe 5G- en 6G-technologieën. Instrumenten en maatregelen zijn geboden om risico’s en kwetsbaarheden aan te pakken. In het door Dumitru Fornea opgestelde advies, dat tijdens de oktober-zitting door de voltallige vergadering is goedgekeurd, neemt het EESC een krachtig standpunt in. Het wijst erop dat sociale, gezondheids- en milieukwesties moeten worden onderzocht en dat burgers en alle relevante actoren daarbij moeten worden betrokken, ondanks het feit dat de discussie over de uitrol van 5G-netwerken is uitgemond in een controversiële, politieke discussie.

EESC: Groen luchtvaartinitiatief van Commissie voor verbetering vatbaar

Het nieuwe initiatief van de Europese Commissie om de groei van een markt voor duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) te versnellen is een stap in de goede richting, maar er zijn enkele wijzigingen nodig om ervoor te zorgen dat het initiatief doeltreffend kan worden uitgevoerd, zonder tot verstoringen te leiden. Dit is de kern van het door Thomas Kropp opgestelde advies over het RefuelEU Luchtvaart-voorstel, dat tijdens de oktoberzitting is goedgekeurd.

Het is van cruciaal belang om prioriteiten bij te stellen en voedselzekerheid en duurzaamheid bovenaan de EU-agenda te plaatsen, aldus het EESC

Recente gebeurtenissen als gevolg van COVID-19, extreem weer dat door de ontregeling van het klimaat wordt veroorzaakt, cyberaanvallen en de brexit tonen aan dat het zaak is onze prioriteiten bij te stellen en onze voedselsystemen weerbaarder en duurzamer te maken door de autonomie ervan te vergroten. Voedselzekerheid is voor veel EU-burgers geen vanzelfsprekendheid.

EESC: Duurzame en evenwichtige ontwikkeling van stad en platteland is essentieel voor het welzijn van de EU-burgers

De beleidsmakers moeten een alomvattende en holistische EU-strategie ontwikkelen en uitvoeren die een evenwichtige, cohesieversterkende, billijke en duurzame ontwikkeling van stad en platteland bevordert, aldus het EESC. Hiertoe moeten lokale gemeenschappen worden ingeschakeld, traditionele industrieën een impuls krijgen en nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheidskansen in plattelandsgebieden worden gecreëerd, en tegelijkertijd synergieën met stedelijke gebieden worden bevorderd.

EU-begrotingsregels — EESC dringt aan op hervormingen

Het begrotingskader van de EU moet herzien worden. Dit moet niet alleen worden gedaan om de economie op middellange termijn te stabiliseren, maar ook om de sociaal-ecologische transformatie van onze economie te financieren en volledige werkgelegenheid, hoogwaardige banen en rechtvaardige transities te waarborgen. Het door Dominika Biegon opgestelde en door de voltallige vergadering tijdens de oktoberzitting goedgekeurde advies windt er geen doekjes om: de Europese Commissie moet werk maken met de herziening van het EU-kader voor economische governance.

 

Duurzame reclame kan de groene transitie van Europa in een stroomversnelling brengen

In een tijdens de oktoberzitting goedgekeurd initiatiefadvies zet het EESC uiteen hoe de reclamesector zich kan aanpassen aan de uitdagingen in verband met de klimaatverandering en het herstel na de pandemie en tegelijkertijd een belangrijke rol kan blijven spelen in de Europese economie en cultuur.

Een duurzame industriestrategie voor de EU heeft alleen kans van slagen als zij inclusief is en rekening houdt met de sociale gevolgen

Een industriestrategie voor een krachtig herstel na de pandemie moet het maatschappelijk middenveld omvatten, benadrukt het EESC in een recent verslag over het ontwerp voor een nieuwe industriestrategie van de EU. Ze moet gericht zijn op duurzaamheid en welzijn, sociale gevolgen meten en een efficiënt en toegankelijk gezondheidszorgstelsel bevorderen.

EESC pleit voor nieuw EU-beleid ter ondersteuning van de glasindustrie

In het kader van de dialoog over de transitie naar een klimaatneutrale samenleving heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aangedrongen op meer maatregelen om de Europese glasindustrie te beschermen.

‘Blended’ leren: volwaardig, voor iedereen toegankelijk onderwijs dat niet ten koste gaat van de sociale vaardigheden

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een aantal kanttekeningen geplaatst bij het recente voorstel van de Commissie voor de invoering van ‘blended’ leren — een combinatie van traditioneel contactonderwijs en online of anderszins zelfstandig leren — in het basis- en middelbaar onderwijs, en vraagt zich af of dit voorstel wel op het juiste moment komt, gezien de enorme gevolgen die de COVID-19-pandemie heeft gehad voor de onderwijsstelsels in Europa en daarbuiten.

Groeiende behoefte aan langdurige zorg van hoge kwaliteit

De buitengewoon hoge sterftecijfers tijdens deze pandemie hebben structurele en systemische problemen in de verpleeghuiszorg aan het licht gebracht. Tel daar het groeiende aantal ouderen als gevolg van de stijgende levensverwachting in de komende jaren bij op en de slotsom luidt dat het zorgmodel dringend op de schop moet.

Blijf verbonden en houd contact!

Het Connecting EU 2021 seminar in Lissabon is alweer voorbij. Voor de veertiende keer hebben wij communicatiedeskundigen uit het maatschappelijk middenveld en persvoorlichters bijeengebracht om te praten over het Europa waarvan wij dromen. Nu is de tijd gekomen om de droom van een sterk, veilig, betrouwbaar, eerlijk, inclusief en hoopvol Europa werkelijkheid te maken.

 

Nieuws van de groepen

Bevordering van het gebruik van kunstmatige intelligentie in Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Door de groep Werkgevers van het EESC

Het aantal verschillende toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) en de mogelijkheden ervan zijn tegenwoordig schier oneindig, en veel bedrijven en burgers maken momenteel onbewust gebruik van op AI gebaseerde oplossingen. Nu dit soort innovatieve technologie steeds meer ingeburgerd raakt, zien micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s) zich genoodzaakt AI te gaan gebruiken om zich staande te houden te midden van hun huidige en toekomstige concurrenten. Toch zijn er nog allerlei obstakels die leiden tot grote verschillen tussen markten en/of tussen grote bedrijven en mkmo’s wat het gebruik van AI betreft. Een recente studie heeft licht geworpen op de mogelijkheden en uitdagingen van de invoering van AI in Europese mkmo’s.

 

Zorgen voor leefbare lonen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te helpen dichten

Door de groep Werknemers van het EESC

10 november was het ‘Equal Pay Day 2021’, een gelegenheid om meer bekendheid te geven aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die over heel Europa gezien meer dan 14 % bedraagt en in sommige landen zelfs nog veel groter is. In sommige gevallen gaat het de goede kant op, maar in andere gevallen zullen we met het huidige tempo pas over meer dan duizend jaar goede resultaten zien ...

Maatschappelijke organisaties vragen om een EU-strategie voor het maatschappelijk middenveld

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 5 november 2021, tijdens de conferentie “De maatschappelijke organisaties: hoofdrolspelers in de toekomst van Europa” die de groep Diversiteit Europa van het EESC (samen met Civil Society Europe en met steun van de Verbindingsgroep en de categorie Verenigingsleven van het EESC) georganiseerd had, drongen maatschappelijke organisaties en hun overkoepelende organisaties eens te meer aan op een EU-strategie voor het maatschappelijk middenveld en op een Europees statuut voor verenigingen. Een adequate follow-up van de conferentie over de toekomst van Europa en een regelmatige, gestructureerde dialoog met maatschappelijke organisaties werden als onmisbaar gezien om het vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen en de Europese democratie te versterken.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

“De waarheid over leugens” wordt binnenkort onthuld

Het EESC springt op de trein van het Europalia Arts Festival en heet Boris Charmatz “welkom aan boord”

Ter gelegenheid van het Europees Jaar van de spoorwegen 2021 heeft het EESC een korte film vertoond die deel uitmaakt van het Europalia Arts Festival.