Comhaontú Glas don Eoraip

This page is also available in:

An 11 Nollaig 2019, sheol an Coimisiún Eorpach an Comhaontú Glas don Eoraip lena dtreisítear tiomantas an Aontais dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol, arb é cúram sainithe na glúine seo é. Is é is cuspóir don Chomhaontú Glas don Eoraip geilleagar nua-aimseartha iomaíoch atá tíosach ar acmhainní a dhéanamh den Aontas, rud lena n-áiritheofar an méid seo a leanas:

 • beifear gan glanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2050;
 • geilleagar ina scarfar fás eacnamaíoch ó úsáid acmhainní;
 • geilleagar nach bhfágfar aon duine ná ionad ar lár ann.

Chun an Comhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích, tá pacáiste cuimsitheach tionscnamh á chur i gcrích ag an Aontas, lena n-áirítear tograí beartais agus reachtacha mar aon le forbairt agus nuachóiriú na n-ionstraimí maoiniúcháin.

Bhí sé á iarraidh ag CESE go mbeadh ‘Comhaontú Glas agus Sóisialta’ ann, agus béim á leagan aige ar an dlúthnasc idir an Comhaontú Glas agus ceartas sóisialta. Tá sé ríthábhachtach go n-éistfear le tuairimí na ngeallsealbhóirí uile chun na cuideachtaí inbhuanaithe iomaíocha a bheidh ann amach anseo a chothú i dtimpeallacht shláintiúil.

Leis an gComhaontú Glas don Eoraip, leagadh béim láidir ar infheistíocht agus ar mhaoiniú an aistrithe ghlais agus inbhuanaithe. Is é an Comhaontú Glas a thabharfaidh an Eoraip slán ó phaindéim COVID-19. Is le haon trian de na hinfheistíochtaí ón bPlean Téarnaimh Next Generation EU dar luach 1.8 trilliún euro, agus le buiséad seacht mbliana an Aontais a mhaoinítear an Comhaontú Glas don Eoraip. Tá sé i gceist leis na deiseanna cistiúcháin nua sin leas a bhaint as an ngéarchéim chun todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

ról ríthábhachtach ag CESE maidir le faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme thionscnaimh agus ghníomhaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Ullmhaíonn CESE tuairimí agus eagraíonn sé gníomhaíochtaí (féach an roghchlár ar thaobh na láimhe clé den leathanach seo) chun a áirithiú go gcuireann institiúidí an Aontais tuairimí na sochaí sibhialta eagraithe san áireamh agus go bhfuil tionscnaimh an Chomhaontaithe Ghlais ag teacht leis na cúinsí eacnamaíocha, sóisialta agus sibhialta ar an láthair.

Mar gheall ar a idirdhisciplíní agus a uilechuimsithí atá sé, cumhdaítear an Comhaontú Glas don Eoraip le rannóga uile CESE agus CCMI.

 • Adopted on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Reference
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Reference
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Reference
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Reference
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/831-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  EESC opinion: New EU Forest strategy for 2030