Comhaontú Glas don Eoraip

This page is also available in:

An 11 Nollaig 2019, sheol an Coimisiún Eorpach an Comhaontú Glas don Eoraip lena dtreisítear tiomantas an Aontais dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol, arb é cúram sainithe na glúine seo é. Is é is cuspóir don Chomhaontú Glas don Eoraip geilleagar nua-aimseartha iomaíoch atá tíosach ar acmhainní a dhéanamh den Aontas, rud lena n-áiritheofar an méid seo a leanas:

 • beifear gan glanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2050;
 • geilleagar ina scarfar fás eacnamaíoch ó úsáid acmhainní;
 • geilleagar nach bhfágfar aon duine ná ionad ar lár ann.

Chun an Comhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích, tá pacáiste cuimsitheach tionscnamh á chur i gcrích ag an Aontas, lena n-áirítear tograí beartais agus reachtacha mar aon le forbairt agus nuachóiriú na n-ionstraimí maoiniúcháin.

Bhí sé á iarraidh ag CESE go mbeadh ‘Comhaontú Glas agus Sóisialta’ ann, agus béim á leagan aige ar an dlúthnasc idir an Comhaontú Glas agus ceartas sóisialta. Tá sé ríthábhachtach go n-éistfear le tuairimí na ngeallsealbhóirí uile chun na cuideachtaí inbhuanaithe iomaíocha a bheidh ann amach anseo a chothú i dtimpeallacht shláintiúil.

Leis an gComhaontú Glas don Eoraip, leagadh béim láidir ar infheistíocht agus ar mhaoiniú an aistrithe ghlais agus inbhuanaithe. Is é an Comhaontú Glas a thabharfaidh an Eoraip slán ó phaindéim COVID-19. Is le haon trian de na hinfheistíochtaí ón bPlean Téarnaimh Next Generation EU dar luach 1.8 trilliún euro, agus le buiséad seacht mbliana an Aontais a mhaoinítear an Comhaontú Glas don Eoraip. Tá sé i gceist leis na deiseanna cistiúcháin nua sin leas a bhaint as an ngéarchéim chun todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

ról ríthábhachtach ag CESE maidir le faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme thionscnaimh agus ghníomhaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Ullmhaíonn CESE tuairimí agus eagraíonn sé gníomhaíochtaí (féach an roghchlár ar thaobh na láimhe clé den leathanach seo) chun a áirithiú go gcuireann institiúidí an Aontais tuairimí na sochaí sibhialta eagraithe san áireamh agus go bhfuil tionscnaimh an Chomhaontaithe Ghlais ag teacht leis na cúinsí eacnamaíocha, sóisialta agus sibhialta ar an láthair.

Mar gheall ar a idirdhisciplíní agus a uilechuimsithí atá sé, cumhdaítear an Comhaontú Glas don Eoraip le rannóga uile CESE agus CCMI.

 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  CCMI/180-EESC-2021-01-01-02384
  Employers - GR I
  Romania
  (Austria

  The EU is the world's biggest producer of glass with a market share of around one third of total world production. The industry is known for the quality of its products, its capacity for technological innovation and its skilled labour force. The glass industries comprise five sectors covering different glass products, applications and markets: containers, flat glass, glass fibre, special glasses and domestic glass.

  EESC opinion: Glass in Europe at a crossroads: delivering a greener, energy-efficient industry, while enhancing competitiveness and maintaining quality jobs (own-initiative opinion)
  HEARING in the framework of the EESC study group CCMI/180 - Glass in Europe
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  INT/944-EESC-2021-01-01-02922-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  France

  Micro enterprises and SMEs (MSME) in all fields need good conditions to survive the health and economic crisis and unlock their potential so that they can grow and create jobs. This opinion examines alternatives to address the administrative ("paper tax") burden on MSMEs, particularly in view of current transparency and disclosure measures to achieve the EU's social and environmental objectives.

  EESC opinion: Reconciling ambitious sustainable and social objectives with an enabling environment for micro, small and medium-sized enterprises
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 23/03/2021
  Reference
  TEN/744-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: ReFuelEU Aviation
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/816-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/818-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Austria
  EESC opinion: Action Plan for the development of EU organic production
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/817-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Finland
  EESC opinion: New approach for a sustainable blue economy in the EU
 • Adopted on 07/07/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  TEN/747-EESC-2021-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: Intermodal transport and multimodal logistics – making modes complementary in greening transport (own-initiative opinion)
 • Adopted on 07/07/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  SOC/679-EESC-2021-01-01

  In this opinion, the EESC underlines that the Action Plan on the European Pillar of Social Rights should be based on concreteness and tangibility, with actions that are measurable and accompanied by monitoring frameworks jointly agreed among relevant stakeholders and encompassing the social, environmental, and economic criteria. The EESC acknowledges the diversity and the common basis of social models across the EU. Competitiveness and higher productivity based on skills and knowledge are a sound recipe for maintaining the well-being of European societies. The EESC further believes that greater efforts can be made at EU and Member State level in the area of combating poverty, in line with the first Sustainable Development Goal under the UN 2030 Agenda.

  EESC opinion: Action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights
 • Adopted on 07/07/2021 - Bureau decision date: 26/01/2021
  Reference
  NAT/815-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Greece
  Diversity Europe - GR III
  Lithuania
  EESC opinion: New EU strategy on adaptation to climate change
  New EU strategy on adaptation to climate change
 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 26/01/2021
  Reference
  SOC/677-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Poland
  Employers - GR I
  Bulgaria

  In this opinion the EESC:

  • Welcomes Europe's Beating Cancer Plan as a milestone in the fight against cancer and calls for a concrete roadmap for its implementation, with performance indicators, realistic timeframes and close involvement of Social Partners (SP) and Civil Society Organisations (CSO).
  • Considers important that the EU and Member States ensure  the availability of igh-quality, accessible healthcare infrastructure and effective support systems for patients' physical and mental well-being.
  • Asks for the negative consequences caused by the COVID-19 pandemic in accessing to health services to be urgently addressed, recognising as well the supportive role SP and CSO can play in this area. 
  EESC opinion: Europe's beating cancer plan